ပရဟိတ ဆိုတာ "လိုတရ"ပါ

in #steemit5 years ago

ပရဟိတ ဆိုတာ "လိုတရ"ပါ

image

ပရဟိတလုပ္ရင္း
ေငြလိုခ်င္သူအတြက္ ေငြ ရေစပါတယ္၊
ဂုဏ္လိုခ်င္သူအတြက္ ဂုဏ္ရေစပါတယ္။
ရာထူးလိုခ်င္သူအတြက္ ရာထူးရေစပါတယ္။
နာမည္ႀကီးခ်င္သူအတြက္ နာမည္ႀကီးေစပါတယ္။
အသိုင္းအဝိုင္းလိုခ်င္သူအတြက္
အသိုင္းအဝိုင္း ရေစပါတယ္။
အကုသိုလ္လိုခ်င္သူအတြက္ အကုသိုလ္ရေစပါတယ္။
ကုသိုလ္လိုခ်င္သူအတြက္ ကုသိုလ္ရေစပါတယ္။
ပါရမီျဖည့္လိုသူအတြက္ ပါရမီျပည့္ေစပါတယ္။
ကိုယ္ၾကဳိက္တာ ကိုယ္ယူ
ကိုယ္ယူတာ ကိုယ္ရပါတယ္။

image

ပရဟိတ မ်ားစြာရွိေနေပမယ့္
ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ ျပည့္ဝေသာ ပရဟိတ ႏွင့္
ပညာဉာဏ္ျပည့္ဝေသာ ပရဟိတကသာ
အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာ ပါရမီေျမာက္ ပရဟိတပါ။

Credit to ဆရာေတာ္​ဘုရား
✍️ #သာသနာႏြယ္ဆရာေတာ္ ✍️

Sort:  

Congratulations @skylovestar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

!cheetah ban
Part of multiple account plagiarism scam ring.

Congratulations @skylovestar! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.025
BTC 27071.82
ETH 1671.85
USDT 1.00
SBD 2.30