က်န္မာသန္စြမ္းဖို လမ္းေလွ်ာက္ျကစို့

in steemit •  3 months ago

နံနက္ေစာေစာလမ္းေလွ်ာက္ပါက သန့္ရွင္းလတ္ဆက္သည့္ေလကို တစ္ဝရွုရွုိက္နိုင္သည္။သန့္ရွင္းလတ္ဆက္ေသာ ေလကို ရွုကာ အားကစာေလ့က်င့္ခန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း ေလ့က်င့္နိုင္ေလသည္။ နံနက္ခင္းမအားလပ္၍ ညေန လမ္းေလွ်ာက္ပါက ထမင္းစားျပီး လမ္းေလ်ွာက္သင့ေပသည္။ အစာလည္းေျက အဆီလည္းက် ကန္းမာေရးႏွင့္လည္း ညီညြတ္မွ်တေလသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ အကုန္အက် နည္းျပီ အသင္းအဖဲြ့မလိုဘဲ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ အားကစားနည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းေျကာင့္ ကိုယ္တြင္းရွိ အေျကာအျခင္မ်ား ေျပေလ်ာ့ ေစနိုင္သည္။ စိတ္ရႊင္လန္းနိုင္သည္။ ေန့စဥ္ ပုံမွန္လမ္းေလွ်ာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးတိုး ႏွလံုး ေရာဂါ ျဖစ္နိုင္ေခ်ကိုေလ်ာ့ခ်ေပးေလသည္။ ထို ့ေျကာင့္ လူတိုင္း လမ္းေလွ်ာက္သင့္ပါသည္။

IMG_20180913_013432.jpg

လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ ပံုမွန္လမ္းေလ်ာက္ျခင္းျခင္း အေႏွးလမ္းေလ်ာက္ျခင္း ႏွင့္ အျမန္ လမ္းေလ်ာက္ျခင္း ဟူ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာ ႏွစ္သက္သလို ေလ်ာက္နိုင္သည္။ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားနွင့္ ေလ်ာက္လွ်င္ စကားတေျပာေျပာနွင့္ ေလွ်ာက္သည္ျဖစ္၍ ဗဟုသုတလည္းျကြယ္ဝေစသည္။ ခင္မင္ရင္းႏွီးမွ ုလည္းတိုးေစသည္။ လမ္းေလ်ွာက္ရာတြင္ မိနစ္သံုးဆယ္ ခန္ ့ေလွ်ာက္သင့္ျပီး ျဖစ္နိုင္ပါက တစ္နာရီခန့္ ေလွ်ာက္ပါကပို ေကာင္းပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ကိုယ္တြင္းေသြးေလလည္ပတ္မွ ုအားေကာင္းေစ ျပီ က်န္းမာေရးနွင့္ျပည့္စံုေစသည္။ ထိုေျကာင့္လူတိုင္းလမ္းေလ်ွာက္သင့္ ပါသည္။ ကန္ူမာ ျကံခိုင္ေသာ လူေနမွ ုဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ ႐ွိေစရန္ အခေျကးေငြ ေပးစရာ မလိုေသာ လမ္းေလ်ွာက္ျခင္းကို လူတိုင္းျပဳက်င့္သင့္ပါေတာ့သည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 3.33% upvote from @postpromoter courtesy of @shorelee!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

You got a 3.87% upvote from @upme thanks to @shorelee! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% from your share, daily payouts ( no commission ).
Quick delegation links: 25SP | 50SP | 100SP | 250SP | 500SP | 1000SP | 2000SP | 5000SP | Custom Amount

You got a 6.38% upvote from @upmewhale courtesy of @shorelee!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

Congratulations @shorelee!
Your post was mentioned in the Steemit Hit Parade for newcomers in the following category:

  • Pending payout - Ranked 6 with $ 14,3

I also upvoted your post to increase its reward
If you like my work to promote newcomers and give them more visibility on Steemit, consider to vote for my witness!

Congratulations @shorelee! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout
Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @shorelee! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @shorelee! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @shorelee! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!