တစ္ဦးမွာ တစ္ေန့

in #steemit6 years ago

ဒီေခါင္းစဥ္ေလးေပးမိတာက လူတိုင္းမွာ အေပ်ာ္ဆံုးေန့ အနည္းဆံုးတစ္ေန့ ရွိလိမ့္ မည္ဟု ထင္၍ ေပးမိတာပါ။
ေလာကတြင္ လူူတိုင္းေပ်ာ္ ရႊင္စြာ ရွင္သန္ ေနထိုင္လိုျကသည္။ လြတ္လပ္ေပါ့ပါး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရယ္ေမာရင္း လွ ုပ္ရွားသြားလာလိုျကပါသည္။ သို ့ေသာ္ ေလာကဓံ၏ သေဘာမွာ တစ္သမတ္တည္းမရွိေပ။ ထာဝရ မေပ်ာ္ရႊင္နိုင္ ထာဝရ စိတ္မညစ္နိုင္။ တစ္လွည္စီ သေဘာကို လူသားတို ့ျကံဳေတြ ့ျကရမည္။ စိတ္ညစ္စရာႏွင့္ ျကံုရလွ်င္ စိတ္ႏွလံုး ေနာက္က်ိသြားတက္ျကသည္။ထိုအခါ စိတ္ပ်က္ အားငယ္စိတ္မ်ား ဝင္လာတက္ျကသည္။ ဝမ္းနည္းပူေဆြးမွ ုကို မႏွစ္သက္ေသာ္လည္း ေပ်ာ္စရာကိစၥရပ္မ်ားကို လူသားတိုင္းအလို ရွိတက္ျကသည္။ထို ့ေျကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေန့ရက္မ်ားဖန္းတးီရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေန့မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျကသည္။ ထိုသို ့အေျကာင္းအရာ မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေပ်ာ္ရႊင္ရသည့္ေန့ရက္မ်ားမွာ လူတစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦးမတူညီညီနိုင္ေပ။ထို ေန့ရက္မ်ားကိုမူ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုူေန့ ဟူ၍ကား မွတ္မွတ္ ရရရွိ ျကပါသည္။

measureable . .1.jpg

Sort:  

Congratulations @measureable! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @measureable! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @measureable! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @measureable! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @measureable! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 63242.16
ETH 3422.65
USDT 1.00
SBD 2.41