Sort:  

Polecam spróbować :) 10 minut roboty :)

Posted using Partiko Android

Myślę, że spróbuję. Przepis już mam :)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 67003.49
ETH 3502.34
USDT 1.00
SBD 2.87