Sort:  

Polecam spróbować :) 10 minut roboty :)

Posted using Partiko Android

Myślę, że spróbuję. Przepis już mam :)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66687.47
ETH 3486.23
USDT 1.00
SBD 3.19