Sort:  

Polecam spróbować :) 10 minut roboty :)

Posted using Partiko Android

Myślę, że spróbuję. Przepis już mam :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23089.14
ETH 1576.14
USDT 1.00
SBD 2.48