Sort:  

Polecam spróbować :) 10 minut roboty :)

Posted using Partiko Android

Myślę, że spróbuję. Przepis już mam :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63186.04
ETH 3392.68
USDT 1.00
SBD 2.50