Konkurs Kreatywny #23 – Przypomnienie

Dobry wieczór 😊

Za nami piękna, słoneczna niedziela, najwyższy czas, by przypomnieć Wam, że wciąż trwa 23 Konkurs Kreatywny.

Temat - najłatwiejszy z łatwych, prosty, banalny, oczywisty i szeroki, czyli: "Wolnoamerykanka".

Robicie, co tam sobie wymyślicie sami, pstrykacie fotki, piszecie objaśnienie i wrzucacie na Steem z tagiem #pl-rekodzielo. Czas zgłoszeń - do 16 lutego (niedziela). Zapraszam!

Szczegóły konkursu: https://steemit.com/pl-rekodzielo/@pl-rekodzielo/konkurs-kreatywny-23-start

Jedno zgłoszenie już jest - cudne motylki od @rozku, o, tutaj: https://steemit.com/diy/@rozku/zrobmy-sobie-motyle-let-s-make-butterflies

Można? Można!

Buziakiii

@wadera

Sort:  

Chyba zachęciłaś mnie do pochwalenia się moją ostatnią pracą pod tagiem pl-rękodzieło :)

Super! Czekam niecierpliwie :)

Congratulations @pl-rekodzielo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 10 replies. Your next target is to reach 50 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69471.12
ETH 3758.35
USDT 1.00
SBD 3.83