My small editorial in Ellements Body OCTOBER 2018 / PL: Mój mały edytorial w Ellements Body OCTOBER 2018

in photography •  6 months ago

English (Polski poniżej)

I am currently working on two semi-editorial editions and I do not have much time to write, so today I'm just praising one of my editorials published this month - Kodami. According to Japanese fairy tales, it is a forest ghost hidden in trees - an ideal subject for simpler photos. We fought over the personnel in the Eastern Park in Wroclaw, anyway I remember my childhood from walking with my parents. She posed once more talented Milena! I just hope that you will forgive me a short entry today - I will try recompense it next time! Thank you for visit and see you soon! As a bonus I adding last photo that didn't get published, but I like it very much :D

The whole as usual available on MagCloud:

http://www.magcloud.com/browse/issue/1519123

Polski

Aktualnie pracuję nad dwoma pół-edytorialami konkursowymi i nie mam za wiele czasu na pisanie, więc dziś tylko pochwalę się jeszcze jednym moim edytorialem opublikowanym z tego miesiąca - Kodami. Według Japońskich baśni jest to leśny duszek drzemiący w drzewach - idealny temat do prostszych zdjęć. Nad kadrami walczyliśmy we Wrocławskim Parku wschodnim, zresztą miejsce które pamiętam z dzieciństwa ze spacerów z rodzicami. Pozowała raz jeszcze utalentowana Milena! Mam tylko nadzieję, że wybaczycie mi ten dość skrótowy charakter tego wpisu - postaram się nadrobić następnym razem! Tymczasem dziękuje za wizytę i do usłyszenia niebawem! Jako mały bonus na koniec zdjęć dołączam jedno nieopublikowane zdjęcie, które osobiście lubię najbardziej :)

Całość jak zwykle dostępna na MagCloud:

http://www.magcloud.com/browse/issue/1519123

Model: Milena Podda
Makeup: Klaudia Majcher
Photo: Paweł Witkowski

EBody1.jpg

EBody2.jpg

_O5A4629.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This looks really nice. You got good shots + the model and the scenery looks amazing!

·

Thank you @apsu for your kind words! Tried my best there uhm.. :)

Congratulations @witkowskipawel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 250
You published more than 50 posts. Your next target is to reach 60 posts.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @witkowskipawel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @witkowskipawel! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 600 upvotes. Your next target is to reach 700 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!