Free Tokens from Steemit !

in #myanmar6 years ago

steemit က SMT ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္ ... တိုကင္ေတြကိုလည္း ေပးေနပါတယ္ ...

ဒီတစ္ခါေတာ့ တိုကင္ေတြကိုု ပို႔စ္မတင္ဘဲ ယူနည္းအေၾကာင္း လင္းပါရေစ ...Steemhunt - Link

ဒါကေတာ့ အခုတေလာ ေရပန္းစားေနတဲ့ တိုကင္တစ္ခုပါ ... steemhunt ကို အေကာင့္ဝင္မယ္ ... ျပီးရင္ သူ႔ထဲက လင့္ကို ကိုယ့္နာမည္နဲ႔ ယူျပီး facebook တို႔ ဘာတို႔မွာ တင္မယ္ ... ဝင္ၾကည့္တဲ့သူမ်ားရင္ မ်ားသလို hunt တိုကင္ေတြ ရမယ္ ... ျပီးေတာ့ ေန႔စဥ္ဝင္တဲ့အတြက္လည္း တိုကင္ေတြ ေပးပါတယ္ ... ဒါကေတာ့ စာေတြ မတင္ႏိုင္တဲ့သူေတြ လုပ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြပါ ...

စာေတြ ဘာေတြ ေရးတင္မယ္ဆိုရင္လည္း ဦးမင္း @minsoenaing ေရးသားထားတဲ့ ေအာက္ပါ လမ္းညႊန္မ်ားကို ဖတ္ရႈျပီး သူ႔စည္းကမ္းနဲ႔အညီ တင္ႏုိင္ပါတယ္ ... ဒါဆိုရင္ေတာ့ hunt တိုကင္္ေတြကို ပိုျပီး ရပါလိမ့္မယ္ ...


Steemhunt Post တင္နည္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

Steemhunt တြင္ ပို႔စ္တင္ျခင္း ...

လာျပန္ျပီလား Steemhunt — SteemitActifit

Download link from playstore

Download link from apple

Actifit ကေတာ့ မိမိရဲ႕ တစ္ေန႔တာ workout လုပ္တာေတြကို တင္ေပးတာပါ ... AFIT တိုကင္ကို ေပးပါတယ္ ... steemit အေကာင့္နဲ႔ activate လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ... ပို႔စ္တင္မွ တုိကင္ရေပမယ့္ စတီးမစ္မွာ အဂၤလိပ္စာ အားနည္းေနသူေတြအတြက္ စာမေရးဘဲ သူ႔တိုကင္ယူနည္းပဲ ေျပာပါ့မယ္ ... အဲဒါကေတာ့ Actifit နဲ႔ တင္ထားသမွ် စတီးမစ္ပို႔စ္ေတြကို vote ေပးဖို႔ပါ ... ဒါဆိုရင္ ဗုတ္တဲ့အတြက္ တိုကင္ေပးပါတယ္ ... သူ႔ရဲ႕ apk ကို ေဒါင္းျပီး စတီးမစ္အေကာင့္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီးရင္ wallet မွာ ၾကည့္ၾကည့္ပါ ... ဘယ္ေလာက္တိုကင္ရထားလဲဆိုတာ ျပေနပါမယ္ ...Air-clinic Link

သူကေတာ့ က်မ္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳေပးတဲ့ဆိုက္တစ္ခုပါ ... Aircoin တိုကင္ကို ေပးပါတယ္... ေန႔စဥ္ login ဝင္ရင္ တိုကင္ ၂ ခုရပါတယ္ ... က်မ္းမာေရးေဆာင္းပါးေတြ တင္တယ္ ... ဖတ္ျပီး မန္႔ေပးရင္ မန္႔တစ္မန္႔ကို တိုကင္တစ္ခုရပါတယ္ ...


ဒါေတြကေတာ့ လုပ္ရတာ လြယ္ကူျပီး စာမေရးဘဲ တုိကင္ရတဲ့နည္းေတြပါ ...

SMT ေတြက ဘယ္အေျခအေနလဲ မသိေပမယ့္ သူတို႔အစီအစဥ္မစခင္ ကိုယ့္ဆီမွာ တုိကင္ေတြ စုေဆာင္းထားတာက စိတ္ခ်ရပါတယ္ ...

ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့ တစ္ေန႔ေန႔ေရာက္တဲ့အခါ အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္သြားတာေပါ့ဗ်ာ ...


@sawlwin

MSC - 176

Sort:  

ယူထားလိုက္​ၿပီဆရာ​ေစာ

ဟုတ္ ဦးယု

Posted using Partiko Android

စုထားၿပီ ၊မနက္ကကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့ chrome browser မွာ steemhunt extension လုပ္ရင္ေန႔စဥ္ 30 hunt token ရတာေလးထည့္ေရးေရာေပါ့

Posted using Partiko Android

ဟုတ္ လင့္ ထပ္ေပါင္းထည့္လိုက္မယ္ ဦးမင္း ေက်းဇူး

Posted using Partiko Android

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by sawlwin from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ဟုတ္​ကဲ့...​ေက်းဇဴးပါ...
steemhunt​ေတာ့၀င္​ထားၿပီးပါၿပီ...

Posted using Partiko Android

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 12.70% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

AThanks a lot!

Posted using Partiko Android

ဟုတ္ကဲ့

Posted using Partiko Android

သူယူထားတဲ့ တိုကင္နီနီ ေနရာခဏလဲခ်င္သည္တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့
steem ေစ်းတက္လာလိမ့္မည္.....😁

ဘရာဗို အသံေကာင္းပါ့ စတင္းေစ်းလန္႔ႏိုးသြားေအာင္သာ ဆိုဗ်ာ 😁

Posted using Partiko Android

လုပ္ၾကည့္ေသးတယ္ ကိုေစာေရ ဘာမွန္းမသိလို႕ ပစ္ထားလိုက္တာ

Posted using Partiko Android

ဟုတ္ အပန္းမႀကီးတာဘဲ ေရးျပထားပါတယ္

Posted using Partiko Android

ႏွစ္ခုလုံး ဘာေတြမွန္းသိဘူး ရွယ္ဆို ရွယ္ပစ္လိုက္တာပဲ

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63595.77
ETH 3415.98
USDT 1.00
SBD 2.49