Procession for the salvation and unity of the Serbian people [eng/срп] Литија за спас и јединство српског рода

in Deep Dives2 months ago (edited)

DSCF1391_tn-prva.jpg


Two weeks have passed since the surprising announcement that the Serbian Orthodox Church will give autocephaly to the Macedonian schismatics, and nine days since the handover of Tomos to Stefan, and the people are still waiting for an explanation of this unexpected gesture that threatened the survival of the Serbian Orthodox Church in its current form…


Historical memory shows that every collapse of the church is an introduction to the great suffering of the people. Concerns are almost palpable in any discussion on this issue. Especially since there is no one in those discussions who made that decision.

Прошле су две недеље од изненађујуће објаве да ће СПЦ македонским расколницима дати аутокефалност, и девет дана од предаје томоса Стефану, а народ још чека објашњење овог неочекиваног геста који је угрозио опстанак СПЦ у постојећем облику…


Историјско сећање говори да је свако стропоштавање цркве увод у велико народно страдање. Забринутост је готово опипљива у свакој дискусији по овом питању. Тим више што у тим дискусијама нема никога од оних који су ту одлуку донели.

DSCF1375_tn.jpg

DSCF1392_tn.jpg

DSCF1379_tn.jpg

DSCF1378_tn.jpg

DSCF1388_tn.jpg


Monday, the working day, did not allow more than about 150 people to gather on the central square in Smederevo. They are the ones most worried about the fate of the Serbian people and the Serbian church. But they are not the only ones who expect an answer from the patriarch or some member of the Church Convocation in which the decision was made.

Понедељак, радни дан, није допустио да се на централном тргу у Смедереву окупи више од око 150 људи. То су они најзабринутији за судбину српског народа и српске цркве. Али они нису једини који очекују одговор од патријарха или неког члана Сабора у коме је донета одлука.


DSCF1384_tn.jpg

DSCF1387_tn.jpg
Choir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’

DSCF1382_tn.jpg
Choir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’

DSCF1381_tn.jpg
Choir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’

DSCF1386_tn.jpg
Choir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’

DSCF1385_tn.jpg
Choir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’

DSCF1396_tn.jpg
Choir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’


The introductory word and the invitation to the procession were sent by the president of UG “Dedovina”, Mr. Djordje Petrović. Then the prayers "Our Father" and the prayer of Miroslav Ilić, a friend of the Association of Citizens "Dedovina", were read.

Уводну реч и позив на литију упутио је председник УГ „Дедовина“, господин Ђорђе Петровић. Затим су прочитане молитве „Оче наш“ и молитва Мирослава Илића, пријатеља Удружења грађана „Дедовина“.

DSCF1400_tn.jpg
President of CA “Dedovina”, Djordje Petrović / Председник УГ „Дедовина“, Ђорђе Петровић

DSCF1399_tn.jpg
President of CA “Dedovina”, Djordje Petrović / Председник УГ „Дедовина“, Ђорђе Петровић

DSCF1401_tn.jpg

DSCF1402_tn.jpg

DSCF1403_tn.jpg


Dejan Petar Zlatanović from the Srbin.info portal was with us again. You can watch his two-hour report from the procession at the link below.

Дејан Петар Златановић са портала Србин.инфо поново је био с нама. На доњем линку можете погледати његов двочасовни извештај са литије.

DSCF1377_tn.jpgDejan Petar Zlatanović / Дејан Петар Златановић

Uživo: Narod na Krsnom hodu za spas Srbije, Srba i svetinja


The procession then started with the blessing of the abbot of the “Rukumija” monastery.

Поворка је онда кренула уз благослов игумана манастира „Рукумија“.

DSCF1405_tn.jpg

DSCF1408_tn.jpg

DSCF1406_tn.jpg

DSCF1410_tn.jpg

DSCF1411_tn.jpg

DSCF1412_tn.jpg
Students of Smederevo Gymnasium / Ученици Смедеревске гимназије

DSCF1414_tn.jpg

DSCF1417_tn.jpg

DSCF1416_tn.jpg

DSCF1422_tn.jpg

DSCF1424_tn.jpg


As usual, along the entire route, the people greeted the procession.

Као и обично, дуж целе трасе народ је поздрављао поворку.

DSCF1426_tn.jpg

DSCF1425_tn.jpg

DSCF1428_tn.jpg

DSCF1432_tn.jpg

DSCF1430_tn.jpg


We then stopped with songs and prayers in front of the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary from the 15th century.

Застали смо затим уз песме и молитву испред цркве Успења Пресвете Богородице из XV века.

DSCF1463_tn.jpg

DSCF1434_tn.jpg

DSCF1435_tn.jpg

DSCF1446_tn.jpg

DSCF1447_tn.jpg

DSCF1441-rot_tn.JPG

DSCF1439_tn.jpg

DSCF1438_tn.jpg

DSCF1444_tn.jpg

DSCF1437_tn.jpg

DSCF1436-rot_tn.jpg

DSCF1440_tn.jpg

DSCF1451_tn.jpg

DSCF1452_tn.jpg


This time again, like last year when the processions were due to the deprivation of human rights using Coronavirus Hoax, we were not allowed to enter the church. However, no one said an ugly word about it. Everyone here understands that the Church of Christ does not consist of buildings and temples, but – the people.

И овог пута, као прошле године кад су литије биле због одузимања права коронапреваром, улаз у цркву нам није био допуштен. Ипак, нико није због тога рекао ружну реч. Сви овде разумеју да цркву Христосову не чине грађевине и храмови, већ – народ.

DSCF1449_cr_tn.jpg

DSCF1443_tn.jpg

DSCF1455_tn.jpg

DSCF1461-corr_tn.jpg

DSCF1459-corr_tn.jpg

DSCF1442_tn.jpg

DSCF1462_tn.jpg

DSCF1458_cr_tn.jpg

DSCF1460_cr_tn.jpg


“The cross is a force and a sign,
the cross is salvation…”

„Крст је сила и знамење,
крст је спасење…“

DSCF1489_tn.jpg


We therefore set off again towards the central square, looking through a song and prayer for an explanation why, after 60 schismatic years, an association of citizens (not very different from the Association of Citizens "Dedovina") was given SOC property in Old Serbia and given the right to present itself as a church…

Кренули смо зато поново према централном тргу, тражећи кроз песму и молитву објашњење зашто је после 60 расколничких година, једном удружењу грађана (не много различитом од Удружења грађана „Дедовина“) предата имовина СПЦ у Старој Србији и дато јој право да се представља као црква…

DSCF1465_tn.jpg

DSCF1466_tn.jpg

DSCF1468_tn.jpg

DSCF1470_cr_tn.jpg

DSCF1471_tn.jpg

DSCF1474_tn.jpg

DSCF1475_tn.jpg

DSCF1476_tn.jpg

DSCF1482_tn.jpg

DSCF1479_tn.jpg


In the central square we listen to the choir again, as soon as the sound master sets up the microphones…

На централном тргу поново слушамо хор, чим мајстор подеси микрофоне…

DSCF1505-majstor_tn.jpg

DSCF1495_tn.jpg

DSCF1486_tn.jpg


Procession was dominated by symbols of Christian love…

Литијом су доминирали симболи хришћанске љубави…

DSCF1497_tn.jpg

DSCF1500_tn.jpg

DSCF1493_tn.jpg

DSCF1492_tn.jpg

DSCF1515_tn.jpg

DSCF1510_tn.jpg


At the very end of this prayer procession, Mr. Djordje Petrović, President of the UG “Dedovina”, once again expressed his regret over this tragic decision and read the prayer of the Holy Bishop Nikolaj Velimirović.

На самом крају овог молитвеног хода, господин Ђорђе Петровић, председник УГ „Дедовина“ још једном је изразио жаљење због ове трагичне одлуке и прочитао молитву светог владике Николаја Велимировића.

DSCF1501_tn.jpg

DSCF1502_tn.jpg
President of CA “Dedovina”, Djordje Petrović / Председник УГ „Дедовина“, Ђорђе Петровић

DSCF1508_tn.jpg


We part with the hope that our prayers will be answered, but it is hard to believe that only one procession in only one Serbian city will be enough…

Is there any other city in Serbia?Растајемо се уз наду да ће наше молитве бити услишене, али тешко је веровати да ће бити довољна само једна литија у само једном српском граду…

Има ли још неки град у Србији?Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

СРБИЈА: Македонски раскол
(9. јун 2022)

SERBIA: Procession for saving the Serbian Orthodox Church [eng/срп] СРБИЈА: Литија за спас СПЦ
(8. јун 2022)

Лидери четврте индустријске револуције и њихови планови
(1. јун 2022)

Србија у канџама СЗО
(28. мај 2022)

Христос Воскрес! [рус/срп] Христос Воскресе!
(24. април 2022)

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ
(24. март 2022)

Коронапревара и биолабораторије у Србији
(17. март 2022)

SERBIA: Towards the April elections [eng/срп] СРБИЈА: У сусрет априлским изборима
(11. март 2022)

СРБИЈА: Кловн деценије
(6. фебруар 2022)

SERBIA: Disunion by Forgery [eng/срп] СРБИЈА: Изазивање раздора фалсификатима
(22. јануар 2022)

Новак Ђоковић, повез преко српских очију
(6. јануар 2022)

Ослепљивање Србије
(25. децембар 2021)

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021.
(13. децембар 2021)

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету
(9. децембар 2021)

SERBIA: Announcement of a new blockade protest [eng/срп] СРБИЈА: Уз најаву новог блокада протеста
(7. децембар 2021)

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији
(6. децембар 2021)

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева
(5. децембар 2021)

Коронапревара: Понуда која се не може одбити
(29. новембар 2021)

THE WAR Against Population [eng/срп] РАТ против популације
(28. новембар 2021)

Ствари које треба видети на српском
(Serbian – 24. новембар 2021)

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“
(Serbian – 14. новембар 2021)

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву
(1. новембар 2021)

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву
(Serbian – 30. октобар 2021)

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда
(24. октобар 2021)

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на протест против ковид пропусница у Смедереву
(23. октобар 2021)

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији
(22. октобар 2021)

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији
(21. октобар 2021)

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!
(20. октобар 2021)

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)
(22. септембар 2021)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари
(19. септембар 2021)

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији
(16. септембар 2021)

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран
(8. септембар 2021)

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву
(1. септембар 2021)

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву
(28. август 2021)

IN MEMORIAM: Милан Лане Гутовић (1946–2021) – Последња пустоловина
(27. август 2021)

Србија: Фалсификовање историје
(9. август 2021)

Србија: Разарање државе и народа
(5. август 2021)

Слободан Рељић о свету који се распада
(2. август 2021)

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси
(24. јул 2021)

Невидљиви рат
(22. јун 2021)

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази
(18. јун 2021)

Memorial Mural to the Heroes from Košare [eng/срп] Меморијални мурал јунацима са Кошара
(18. јун 2021)

Како постати зомби
(15. јун 2021)

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији
(14. јун 2021)

‘Врли нови’ корпоративни свет
(22. мај 2021)

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор
(4. април 2021)

Срећно Ново 7529. Лето!
(2. април 2021)

Србија: Петиција против предлога Закона о истополним заједницама
(19. март 2021)

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију
(1. март 2021)

Instruments of Sovereignty – Advertisement! [eng/срп] Инструменти суверенитета – Реклама!
(12. март 2021)

Опело за сатиру и стратегија излуђивања
(10. март 2021)

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)
(1. март 2021)

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020. (Serbian)
(26. јануар 2021)

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)
(21. јануар 2021)

Бесплатни уџбеници за основце у Србији (Serbian)
(17. јануар 2021)

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији
(17. јануар 2021)

Амерички гулаг (Serbian)
(13. јануар 2021)

Економска будућност Србије (Serbian)
(11. јануар 2021)

Велеиздаја и механизам изазивања грађанског рата (Serbian)
(12. децембар 2020)

Велеиздајник: Асоцијације и анализа (Serbian)
(11. септембар 2020)

Осврт на изборе у Црној Гори (Serbian)
(1. септембар 2020)

Пуч у Србији: Препознајте свог посланика (Serbian)
(6. август 2020)

Судбина Александара (Serbian)
(19. јул 2020)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?
(10. јул 2020)

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста
(9. јул 2020)

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића
(8. јул 2020)

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду
(8. јул 2020)

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду
(7. јул 2020)

Видовдан – дан кад се све боље види
(28. јун 2020)

Велеиздаја и избори у Србији
(12. јун 2020)

О чистоћи воде на Балкану
(9. фебруар 2020)

Куда „елита“ води Србију?
(20. јул 2019)

КОСОВО И МЕТОХИЈА: Шта је следеће?
(28. мај 2019)

Ружичасто испирање мозга
(28. новембар 2018)

Велеиздаја — извршење и последице
(13. мај 2018)

img

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpgBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 21466.17
ETH 1707.06
USDT 1.00
SBD 2.92