türkiye'de internetin tarihi

in #hede-io6 years ago

yanlış bilinen tarihtir.
türkiye'den yapılan ilk bağlantı ege üniversitesi'nden earn'e (hede: Avrupa Akademik Araştırma Ağı)'na yapılmıştır. bunu sağlayan prof.dr. oğuz manas'tır. 80'li yılların ortasında gerçekleşmiştir.
1991 yılından bir gazete küpürü:

fotoğraf ve daha fazla bilgi için: https://www.merlininkazani.com/interneti-tukiyeye-ilk-getiren-oguz-manasi-kaybettik-teknoloji-98030

dünya'da internet'in tarihi arpanet ile başlatılırken bu konuda türkiye'de odtü'ye kıyak geçilmesi yanlıştır.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about türkiye'de internetin tarihi.

Sort:  

Bilgi için teşekkürler. Fakat ben de 5 aralik 1991 tarihinde turkiye internet baglantisini saglamak icin,
nsf'e (national science foundation) Prof. Dr Kürşat Çağıltay'ın mail yolladığını duymuştum.

Congratulations @turk! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published 4 posts in one day

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @turk! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @turk! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Meet the Steemians Contest is over - Results are coming soon ...

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @turk! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 61858.30
ETH 3415.15
USDT 1.00
SBD 4.90