hostes

in #hede-io6 years ago

uçak seyahatlerinde yolculara hizmet eden, isteklerini karşılayan ve onları bilgilendiren kişiye denir. hostes bir diğer adıyla kabin memuru olarak bilinir. yolcuların konforunu ve güvenli yolculuk yapmalarını yardımcı olur. uçak içerisinde temizlik, servis ve bilgilendirme işlerinde öncelikli kişidir. uzun yıllar bu meslekte çalışarak farklı unvanlara sahip olabilirsiniz. bu unvanlar kıdemli uçuş görevlisi ve baş görevli olarak bilinir.

uçak firmalarının iş başvuruları ve insan kaynaklarını bilgilendirme sayfalarını takip ederek hosteslik başvurusu yapabilirsiniz. dünyanın dört bir yanını gezebileceğiniz ilgi çekici ve güzel bir meslektir.

Görsel Kaynak


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about hostes.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Cyberyunus from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Well done @cyberyunus! You successfully guessed the match result.

Group Phase - Denmark vs France
Click on the badge to view your Board of Honor.
Do you want to know your current ranking? Read this post

Do not miss the last post from @steemitboard!


Do you like the SteemitBoard World Cup Contest?
Vote for @steemitboard as a witness and get one more award!

Well done @cyberyunus! You successfully guessed the match result.

Group Phase - Iceland vs Croatia
Click on the badge to view your Board of Honor.
Do you want to know your current ranking? Read this post

Do not miss the last post from @steemitboard!


Do you like the SteemitBoard World Cup Contest?
Vote for @steemitboard as a witness and get one more award!

Well done @cyberyunus! You successfully guessed the match result.

Group Phase - Serbia vs Brazil
Click on the badge to view your Board of Honor.
Do you want to know your current ranking? Read this post

Do not miss the last post from @steemitboard!


Do you like the SteemitBoard World Cup Contest?
Vote for @steemitboard as a witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67185.32
ETH 3109.28
USDT 1.00
SBD 3.70