Kothargyi

in #esteem5 years ago

Adverbs sinn e wichtege Bestanddeel vun enger Sprooch, well se weisen, wéi eng Aktioun (a verb) gemaach gëtt. Wann mir wëlle beschreiwen, wéi oft d'Handlung geschitt ass, brauche mer d'Adverbs vun der Frequenz ze benotzen.Min wat ënnerscheet se a wéi sollt Dir Youputthema Liest op fir erauszefannen.

Wat sinn Adverbs vun der Frequenz?

Ee Adverb vun der Frequenz beschreift wéi oft eng Handlung geschitt ass. Hei si sechs Haaptverhalen vun der Häufegkeet déi mir an Englesch benotzen: ëmmer, normalerweis (oder normalerweis), oft, heiansdo selten, anno. Si ënnerscheeden sech an der Frequenz, wéi Dir .

Mir kënnen och "selten" als Alternativ zum "selten" benotzen, awer et ass net ganz normal an modernen englesch.

D'Positioun vun Adverbs vun der Frequenz

Wéi Dir an der Tabelle hei steet, ass déi heefegste Positioun fir Adverbs vun der Frequenz tëscht dem Sujet an dem Verb.Here sinn e puer aner Beispiller:

Sara ass ëmmer op Samschdes Owes.

De Frënd huet se normalerweis ewechgeholl an si féieren an d'Stad.

Si treffen oft Frënn a si drénken zesummen.

Am Wanter si se heiansdo zum Kino gaangen.

Si ginn selten am Summer goën, well si léiwer net dobausse bleiwen.

Si ginn ni virdrun nach Mëtternuecht.

Déi Ausnahm op dës Regel ass de Verb 'be''.With Sätze mat dem Verb "be" sinn, gëtt de Adverb vun der Frequenz nom Verb.

Et gi ëmmer vill Leit am Zentrum vun der Stad op den Samschdes Nuecht.

Et ass oft schwéier eng Plaz fir ze parken.

Mä eis Frënn sinn ni Zäit an et ass net wichteg, ob mir spéider sinn.

Wéi et am Engleschen oft ass, sinn et Variatiounen zu dëser Regel. Virun allem ass et méiglech, d'Adverbs "heiansdo" an "normalerweise" am Ufank vun engem Saz ze setzen:

Heiansdo mécht hatt Hausaufgaben mat Frënn.

Normalerwann si se op hir selwer.

Awer et ass méi einfach, d'Regel ze folgen all Adverbs vun der Frequenz tëscht dem Thema a verb.

D'Fro Form

Fir Froen zu der Häufegkeet ze maachen, benotze mir normalerweis "Wéi oft ...?" Beispill:

Wéi oft kuckt Dir Filmer?

Wéi oft liest de Tennis?

Wéi oft gitt d'Zich spéider?

Mee et ass och méiglech Froe mat engem Adverb vun Frequenz ze froen. Fir zB:

Sidd Dir hei heiansdo komm?

Gitt hatt ëmmer esou schwéier?

Hëlleft Dir jeemools Zäit? ("Ëmmer" anstatt "ni" fir Froen)

Adverb vun der Frequenz mat Modal Verbs an Auxiliary Verbs

Wann et e Modal Verb am Saz ass, setze mir de Adverb vun der Frequenz nom Duerf an virun der Haapt verb.

Dir musst ëmmer Är Bescht maachen.

Mir kënne normalerweis e Sëtz op eisem Zuch fannen.

Si sollten nie op de Cliente rudderen.

Déiselwecht Regel gëlt fir e auxiliary verb - de Adverb vun der Frequenz geet tëschent dem auxiliary verb an dem hautes verb.

Ech hunn nach nie an der Türkei besicht.

Hien mécht ëmmer Saachen vu mengem Schreibtisch. Dat ass wierklech lästeg.

Dir mussten bis haut zéng rar op der Aarbechtsplaz ukomm sinn.

Praxis

Dir hutt elo gesi wéi Adverbisse vun der Frequenz Aarbecht, se ze praktizéieren, andeems Dir dës Froen mat Hëllef vun Frequenz beäntwert:

Wat maacht Dir normalerweis op Samschdes nuecht?

Wéi oft sicht Dir Äre beschte Frënd?
image
Maacht Dir jeem do zum Theater?

Wéi oft fuert Dir Sport oder ginn an de Fitnessstudio?

Hutt Dir jeemols Filmer oder Fernsehsendungen op Englesch?

Wéi eng Zäit hues Dir normalerweis gär op?

Wéi oft fënnt Dir am Restaurant?

Sinn Iech heiansdo spéit fir Aarbecht oder Schoul?

Sort:  

Congratulations @mgking4! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @mgking4! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @mgking4! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @mgking4! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.027
BTC 26882.56
ETH 1671.93
USDT 1.00
SBD 2.22