မစၩိမ

in #esteem5 years ago

image

မစၩိမ

အက်င့္စရိုက္၏ အရည္အေသြးမ်ားကို သံုးပိုင္းပိုင္း စီလ်ွင္ ေရွ႕ဆံုးနွင့္ေနာက္ဆံုးသည္ အလြန္အက်ံြမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဆင္းရဲေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ကာ အလယ္အလတ္အရည္အေသြးသည္သာလ်ွင္ အေကာင္းတရား သို႔မဟုတ္ ထူးကဲေျပာင္ေျမာက္မႈျဖစ္သည္။

ဤသို႔ျဖင့္

သူရဲေဘာေၾကာင္မႈနွင့္ မိုက္ရူးရဲၾကားတြင္ သူရသတၱိရိွသည္။
နွေျမာတြန္႔တိုမႈနွင့္ လက္ဖြာမႈၾကားတြင္ ရက္ေရာမႈရိွသည္။
ပ်င္းရိျခင္းနွင့္ အလိုႀကီးမႈ ၾကားတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမႈ ရိွသည္။

image

ေအာက္က်ိဳ႕မႈနွင့္ မာနႀကီးမႈၾကားတြင္ ဣေျႏၵသမၸတၲိ ရိွသည္။
လိ်ဳ႕ဝွက္မႈနွင့္ ေဟာင္ဖြာေဟာင္ဖြာနိုင္မႈု ၾကားတြင္ ရိုးသားမႈ ရိွသည္။
မႈန္ကုပ္ကုပ္နွင့္ ႐ႊတ္ေနာက္ေနာက္ၾကားတြင္ ဟာသဉာဏ္ရိွသည္။
ရန္လိုမႈနွင့္ ေျမာက္လံုးပင့္လံုးၾကားတြင္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းစိတ္ဓာတ္ ရိွသည္။
ခ်ီတံုခ်တံုစိတ္ဓာတ္နွင့္ ကမူးရႈးထိုးစိတ္ဓာတ္ၾကားတြင္ ခ်ဳပ္တည္းနိုင္စိတ္ရိွသည္။

 အလယ္အလတ္ေ႐ႊလမ္းစဥ္ဆိုသည္မွာ အတိအက်တိုင္းတာ၍ ရနိုင္ေသာ သခ်ၤာကိန္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ၎သည္ အေနအထားတစ္မ်ိဳးစီ၏ အေျခအေနအလိုက္ အေျပာင္းအလဲရိွရာ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရိွၿပီး ရင့္က်တ္ေသာ ဆင္ျခင္တံုတရားအရသာ မိမိအရည္အေသြးကို မိမိေျမေတာင္ေျမႇာက္မည္။ 

ထူးကဲေျပာင္ေျမာက္မႈသည္ သင္ၾကားေလ့လာမႈေရာ အေလ့ပါအက်င့္ပါေအာင္ က်င့္ယူမႈေရာျဖင့္ပါ ရယူရသည့္ အတတ္ျဖစ္သည္။
(လူ႔အေတြးအေခၚသမိုင္း # ဘာသာျပန္သူ လိႈင္သင္း )

photo : facebook

image

Sort:  

Congratulations @kokogyi1! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @kokogyi1! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kokogyi1! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kokogyi1! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kokogyi1! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kokogyi1! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 39488.01
ETH 2159.97
USDT 1.00
SBD 5.29