အလွည့္အေျပာင္း

in #esteem6 years ago

ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ တကယ္ေတာ့ငါကသူေျမတျပင္လုံးသည္ေက်ာင္းအတြက္ ခဲ့ေၾကာင္းေျပာပါလိမ့္မယ္။ သူကအၿမဲတမ္းဌာနမႉးႏွင့္ဆရာ, ဆရာမႏွင့္အတူဒုကၡရသလိုပဲ။ အဆိုပါဌာနမႉးကသူ႕ကိုေရွာင္ႏွင့္ဆရာ, ဆရာမတစ္ဦးခက္အခ်ိန္သူ႕ကိုထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္။

image

သူကအနည္းဆုံးေျပာဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔၏စာသင္ခန္းတစ္ခုတည္းျပတင္းေပါက္ pane ထဲကရွိသည္မဟုတ္ခဲ့ေပ။ သူကသူတို႔အားလုံးကိုႀကိဳးပဲ့ခဲ့သည္။ ေက်ာ္တစ္ေထာင့္ရွိသူ၏လက္ရာမ်ား၏ရလဒ္, က်ိဳးစားပြဲခုံမ်ားႏွင့္ကုလားထိုင္၏အမွိုက္ပုံအိပ္ေလ၏။ သူကသူ႕ျပစ္ဘို႔တျပင္လုံးကိုေက်ာင္းေရွ႕တြင္ႏွစ္ႀကိမ္ caned ခဲ့ေပမယ့္သူေနာင္တမယူန်ျရစ်။ ငါသူႏွင့္တူေပၚတြင္သယ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္သူေက်ာင္းကေနထုတ္ပယ္လိမ့္မည္ဟုေသခ်ာခဲ့ပါတယ္။

တစ္ေန႕မွာေတာ့ အေမဆုံးသြားရွာတယ္။ တစ္ဖြဲ႕လုံးအပတ္ကသူသည္ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ သူျပန္လာေသာအခါသူကလုံးဝေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည္။ ငါနီးပါးသူ႕ကိုအသိအမွတ္မျပဳခဲ့ပါဘူး။ ခဏက်ေနာ္တို႔အသစ္တစ္ခုကိုအတန္းေဖာ္ခဲ့ထင္ေပမယ့္အားလုံးညာဘက္ေကာင္းစြာေဆာင္ဖို႔နဲ႕ေသသပ္စြာ-ဝတ္ဆင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

မိမိအသွင်အပြင်ေျပာင္းလဲမႈခဲ့သာ။ သူ၏အမူအက်င့္လည္းသိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားတယ္။ သူကအတန္းထဲတြင္အမ်ားဆုံးေကာင္းမြန္စြာျပဳမူေကာင္ေလးျဖစ္လာခဲ့သည္။ မရွိေတာ့သူကုလားထိုင္သို႔မဟုတ္အရာအားလုံးထက္ကိုခ်ိဳးဖ်က္ခဲ့ေပ။ အဆိုပါဆရာ, ဆရာမမ်ားႏွင့္ဌာနမႉးသိသိသာသာတုန္လႈပ္ခဲ့ၾကေပမယ့္သူတို႔ကဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾက၏။

image

ဒါဟာ အသစ္တခုအ႐ြက္ေက်ာ္လွည့္မယ့္အံ့ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ တစ္ေန႕ေတာ့သူကသူ႕ကိုေျပာင္းလဲသြားေစသည္ကသူ၏မိခင္ရဲ႕အေသခံခဲ့သည္ေၾကာင္းငါ့ထံသို႔ခိုလႈံ။ သူဟာသူ႕မိခင္ေသဆုံးသြား႐ုံမေရာက္မီခဲ့ပုံကိုစက္ဆုပ္႐ြံရွာဘြယ္ေသာသေဘာေပါက္လာတယ္။ ဒီေတာ့သူကသူ႕ကိုယ္သူျပဳမူရန္သူမ၏ေခါနီးမွာသူ႕မိခင္တစ္ဦးဂတိေတာ္ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ သူကေစာင့္ေနၾက၏ဒါကဂတိေတာ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ။

ငါသူ႕ကိုသည္ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ယခုသူတစ္ဦးႏွင့္အတူျဖစ္အေပ်ာ္အပါးႏွင့္ငါ့အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

Sort:  

Congratulations @htoolay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @htoolay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @htoolay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @htoolay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @htoolay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @htoolay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by htoolay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @htoolay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @htoolay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66785.43
ETH 3494.10
USDT 1.00
SBD 2.83