hupyawwsai

in #esteem3 years ago

image
a hkyahoet saw a bhhoet, t nain g nway kyawantawthoetrae aalotemyarr aalote bhawatwaykoeat Hustle nhaint pyarr paann hkaut lhuutsharr nay saant shinn sotehkwarnay hpyitpartaal . aahkyarrsuutway a bhhoet, t nain g nway nay tae dandarrehpyitparsai - hcanaynae nhaint t nain g nwayhar Workweek nhaint shaesaat yhain pyaine eat rahphoet a hkwin a lam myarrhcwarmyahasar extension myarr hpyitkyasai . aalwanaamainn aaungmyintae luutway kwar aalotekanaysuuthoetrae ( aanaeesone seaore) aahkyane hpyuann aamyoemyoesaw naeelamtway k nay tararr hcerangya kyanawthoet k ae ko saint rae t nain g nway tanyyasawkyapone hkwng mashisaw shoetmahote mharywintae lam laee mashikyaungg kouthkyethkyaninesai - k sainthoet a bhhoet a nyarbhaat ko hkyanehkwinshar sapatemhaout aakyaunggko aarrlone parpell . itwin hcuupar
image
aaungmyinsaw luumyarr k pyu pone ko parpell . Elon Musk k shu k layytway nhaint aatuu aahkyanesonehcwal Musk, SpaceX nhaint Tesla eatbhelyaannar CEO hpyitsuu, suu t nain g nway htote swalhtarrtae, Mashable pyawwsai bhaalsuuko nhaint aatuu ngarr sarr, shipartaal . shoetsaw suu laeede " aaraiaaswayko aahkyane" eat aahkyahoetsaw aeemayylmyarr ko payyphoet sonehcwalkyaungg 2013 hkunhait aanouttaungpine aarr hpyint taungaarsh mhar waanhkan hkaesai . " suuthoet kyawantaw ko titerite hcakarr pyawwnay saeetaahkar mha lwal. hcain saat mapyat aapyanaalhaan m loaaut parbhuu saw kyawwng," hupyawwsai . " ngar suuthoet nhaint aatuu hpyitnine pyee naysell taithkyanetaee mhar aalote lotekine hkyinnko sharhpway par . " gyet Dorsey taitpaat hikes nhaintpyinsain gyet Dorsey Twitter nae Square ko aahkyane pyany a pyay
image
sawaahkar, 2011 hkunhait, puutwal taihtaungsuu k aarrloneko pyu mi lay mha, hto Techonomy 2011 hkunhaitmhar parisaatko pyaww suu tait u hkyinn hce nae saungpud ko payyeat . dark shuko lyinmyanhcwar mhaatmi nhaint aarrone lam htwat hkaepartaal taithkyanek nae ko rae tarwaanaapaw refocus hphoet hkwin pyuhkae parsai . Dorsey suu, taungtaat nhaint htainhaut aarronehcite t nain g nway hpyuann hphoet hcanaynae ko hkyawat yuu tonepyanhkyet, naeebyauuhar myarr nhaint raatsattapaat eat kyawin saw a rar myarraatwat a sain saint sotot maihpyitkyaungg pyawwsai . aahkutot suu pyan kumpane nhaithkuhcaloneko run hphoet ng kyaungg, saungpud raatpaungg nout tahpaan nayrarlayyko aatwat lar ninetaallhoet kaungg tait u a hkwng a lam shipartaal . rar hkay lasai Maddow tinepyiaatwat suumeat nayuuyouttitehkaann ditches ninenganrayy satainnhcarsarar suumeat raeehcarrsuu Mikula suumak pyishu pyaww nhaint suumeataaingaliut Lab mha tait u 275- sq. - pay saimpite . taitpaat saeetaahkar Maddow tiut hkway suumeat pyapwal karlaaatwin maan haat taan titehkaann . suuthoet aanouttine maatsarhkyauu saat mimithoet tinepyi aainshoet sotehkwar nineaaung har t nain g nway hcainaatwin sawlaee, suuthoetsai sone narre maungg taal . " myahoet a htwat rar a r pya htarr shihkyinn sai ngar lo hcatepinesinerar pyanlai saatmhaatmhu seshoet tait u hpyatlam hpyitpartaal" hu Maddow pyishu shoetpyawwsai . suu m laee rotepya hcaraotetway hpaatnay suumeat hcanaynae hpyuann hkyit tawmuueat . lar maae Read: i aarrlonesaiaahkyane 10 aahkyamsarsone aamyoesameemyarrhpyitkyasai Bill Gates kahtwat mellows tait u Reddit AMA hcainaatwin manhaitkabhelyaannar Microsoft k puutwal taihtaungsuu suu pell mimi samee hcee myinn myarrko kyi saisuueat t nain g nway sonehcwal hkyinn nhaint aahkyahoet aahaungg pyawhcarar hkanhcarr hkaesaw hcarhpaatsuumyarr ko pyawwsai . " nhaits y lwanhkaetae nhaitpaungg ngar taitkyaain naeraat karl a bhhoet rone nay maallhoet k aakyaunggko nhaitkyaain m hcainhcarr - dar kyount ngar ngar bhaatmhar hcwmaainnhaint naivete hkae," hu ၎innk pyawwsai . " aahkusorain myahaaw lang kyawanm naeenaeepopyee mellow paymaae aanaeengaal po nyar nya panyar nhangya hpyiteat . " Arianna Huffington aeemayyl ko hpw intngaalmyarr suumak hcanaynaek suumeat hcar pone mhat saint swarrkyahphoet likes waanhkan sai syaww lanyya, ko " kyeehtwarrlar" hcarrayysarar suumarae n htam myarr a nay hpyint tait u tonepyanmhu myahaaw laint hkae hpuu bhuu lhoetsopartaal . " ngarsai ny in aahkyanetwin t kyaiut taparr mhar aeemayyl taithcaung payyphoet par k ngar a hphoet-do list ko k hkyawat m r int paymaae kyawanm pyankyarrhkyet ko myahaaw laint kya bhuu" husuumak Mashable k pyawwkyarrhkaesai . " htoaahkar ngar aalwan shinnlainnsaw hpyithcay lyet, ngar t nain g nway ko kyaw hpyay kyarr mhumyarr myahaaw laint htarr parbhuu . " mar ku kyauubharr k shu k layytway hcar ko lu yuuhphoet makyaoehcarr aasopar bhelyaannar hceepwarrrayylotengaannshinnhaint "ngarrmaann Tank" Co- aainshin suu nae shu janee aahtuu s hpyint t nain g nway, taatninesamyaha ponemhaan tait aainmhar bhaw aahpyit ko saatlaat hteinsaimhtarr hphoet kyaoehcarr saw pyeehkae saeet nhait k aanouttaung aarr hpyint taungaarsh mhar parisaatko shoetpyawwsai . " hu aasopar t nain g nway twin kyawantawdar TIFF nae kyawanm hcanaynae nannaat htwat aalotelote swarr par nannaat yan [ tait u htein] shisai . htoaahkar t nain g nway eat kyaan k pell kyawantawthoet ko parpell . darhar aiutrar suuthoetko hkyapyee kyawantawthoet ko parpell . darhar nyahcar mhar kyawantawthoet ko parpell . kyanawthoet taatninesamyaha ponemhaan hpyit nineaaung kyaoehcarr par . s ngya s nyya a mhu tawko htamsaung suu tait u u eat myay t pyin lone hcatekuu, de nhaint aakyaungg, ko mahoteparbhuu . " Malcolm Gladwell sai hpyihpyi nain g nway nae ko hpaatshu hkyinn nhaint laathpaatrai ko soutsone r hkyinnko nhaitsaatsuu aasopar " bhayyhtwat masihkyinyaung a saung" nhaint " dar wid nhang gaw" eat raunggaarr aakaunggsonehcarrayysarar HBO nhaint aarrkahcarr ko kyi sai, mimi t nain g nway, laathpaatrai soutsone satainnhcar hpaatnay, manaat lai hcar tait aapaannhpyay lamshout shoetmahote htwat sonehcwal lyet, suu HuffPost k Black Voices pyawwsai aahpyit, "ngar ngar payysaw hkaetar samyaha saw suuthoet a bhhoet gunkyaayyjuu tawko hkyaeemwmkyalot . " hcaw ladaat O 'Brien aapyawaaparr nhaint aatuu aalote paungg bhawrawnhaaw aasoparsatainnhcarsarar 6 a.m. mhar t nain g nway aapaw nhaoenae 9 p.m. aarr hpyint aiutrarmharhpyitpartaal suumasai makyaarhkan htwat aalotelotetaal suumeat mayttar aapaw aahkyane sonehcwal nhaint myinnhcee hkyinn taat eat . Sergey Brin aamyoemyoesaw Acrobat saw a rar thoetkom mimi a aarrlauthkyanemhar aahkyane aatwat, Google puutwal taihtaungsuu suu hcain hcarr ninepartaal so lam htellmhar k ant saat ninehphoet shu hkandharko twannaarrpayyraan likes . i sai kyaate hcaat haw ke, a sone hcwan hparee hc bhee, kyawmbharr, skydiving nhaint myint marr saw kaunggkain bharr parwainsai . aardanko Nash raathcwalmyarr aapawswarrsai aasopar Wealthfront CEO hpyitsuu suu nae shu janee naehcwal ny aatwat kyeemarrsaw yonekyisuumyarrhpyitkyasai Quora aapawk pyawwpartaal . suu k nyahcar nhaint aahkyaorai kyaw narre aanaeengaal shi nineparsai bhaallout aan sya hcarar aan sya hpwal ng k pyawwpartaal . " takaal k saineat parawhpaatshinnaal nhaint puggolrayy bhaw a kyarr saatmhaathtarrtae aahkyane aapineaahkyarr shipartaal mahote" hu suu k shinnpyasai . " hupyawwsai hkanr dark kyanawthoetaarrlone lhu hpyitkyasai ko ၎inn, ngarsai sainthoet ko ngar nain g nway hpyuann aahkyane luuaamyarrhcu nhaint aatuu aahkyane hpyuann aapaw aarrone hcuu hcite kyaungg twaer par lim maal htainpartaal . darhar ngar aarr swin lam ko hpw int, htoshoet kolaee ngar shu htaw int hcaung shout lam ko hpw int . " suumeat kalayytwayko nhaoematineme Michele Turner a lotepyeeswarr yahkain Dictionary.com CEO hpyitsuu patepain mhar htotekone aasait maharbyauuhar eat laatshi u hkaungg, soneyout mihkain suumak taatninesamyaha aamyansone lamhtellk " aalote pahchcaee pahchcay" rahphoet likes k pyawwpartaal . suumasai aatwat pahtam u sone a rar aalote lotekine t u taee mha sone narre hkaant sonehcwal par lain maal.

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Spammer ၇၇ေေရာက္ေနလို႔ပါ ဝင္မန္႔တာ

Congratulations @goldbaby! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @goldbaby! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @goldbaby! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @goldbaby! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Croatia vs England


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @goldbaby! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @goldbaby! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @goldbaby! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @goldbaby! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!