CSS'in Style attributunun HTML'də istifadəsinin daha rahat yolu (Hissə 2) // Simplier way to use CSS's Style attribute in HTML (Part 2)

in #dtube5 years ago


Bu dərsimiz keçən dərsin davamıdır. Bir daha qeyd edirəm ki, biz Style attributunu əlavə etməyin yolları deyərkən CSS kodlarının HTML-ə necə daxil edilməsini nəzərdə tuturuq. Bir növ CSS>=Style kimi də düşünmək olar, yəni Style CSS-dir, amma CSS style deyil. CSS-in HTML-ə necə daxil edilməsini indidən bilmək vacibdir, çünki gələcək HTML dərslərimizdə bizə lazım olacaq ...

Hamıya Uğurlar!


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

Congratulations @cameron99! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @cameron99! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

👍👍👍

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63793.25
ETH 3410.80
USDT 1.00
SBD 2.59