My Actifit Report Card: February 7 2020

in #actifit4 years ago (edited)

Friday after the mail was distributed was in the evening, so I missed almost nothing during the day. Actually, pick up drugs at the pharmacy. In the evening we tasted a new temporary offer of Plzeňský Prazdroj. And Ipu with the name brut, which reminds of the taste of champagne.

Pátek po roznosu pošty byl již večer, takže jsem přes den nestihl skoro nic. Vlastně vyzvednout léky v lékárně. Večer jsme ochutnali novou dočasnou nabídku Plzeňského Prazdroje. A to Ipu s přídomkem brut, jež připomíná chutí šampaňské.
Foto do bucipuciho výzvy přidávam.

View of the lookout tower and transmitters on Krkavec hill, where I always like to go or cycle from home.
Pohled na rozhlednu a vysílače na vrchu Krkavec, kam se rád vždy projdu nebo projedu na kole z domova.

Venice - Italy. View from the main waterfront for smaller boats.
Benátky - Itálie. Pohled z nábřeží hlavního přístavu pro menší lodě.15967
Daily Activity, Walking

Sort:  

Na 10 000 ;)

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA
!shop

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 1.14158363 TRDO & @jjprac will get 0.76105575 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

:-) Italy is beautiful.

Congratulations @garygeo1! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 100 posts. Your next target is to reach 150 posts.
You received more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Zdá se , že jsem ty pravidla nevychytal. Foto mělo být z místa, kde byla prováděná aktivita :-)
!BEER

Aha. To mi nedošlo. :-)

Jakože jsem teď nic nenapsal. Editace je od toho, aby se mohly dělat úpravy :-)
!BEER

Ok. :-) Přidána fotka z blízkého okolí. :-)

Mrknu večer na to :-)

Takže to má být fotka z průběhu té aktivity iděálně? Ne někde z dovolené v Moskvě před rokem, jo? A co když někdo nic nezachytil nebo jen kousek parku, počítá se to?

Fotka z místa aktivity. Bez fotky nejsou splněny podmínky. Kousek parku splňuje podmínku, ale víc zaboduje třeba rozhledna nebo město

Chapu. Ale tedy budu spíš mít méně bodů :)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Tak je to teprve Tvá druhá soutěž. Do třetice...

V podstatě první i s pravidly. Druhé kolo snad bude lepší :-D
!BEER


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.27504563 TRDO & @krakonos will get 0.18336375 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, 2.44% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @garygeo1!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 63.5663 AFIT tokens for your effort in reaching 15967 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.70% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
Boosts increased your AFIT earnings by 8.2913 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67755.59
ETH 3831.68
USDT 1.00
SBD 3.67