ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਚ ਹੈ

in #writing4 years ago

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਅਤੀਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹਾਂ ਜੀ! ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ,
ਜਿਸਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਪੀੜਤ ਆਪ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਰ ਨਿਰਣਾ
ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੌਤਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ.

Sort:  

Congratulations @muhammadyahya! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Round of 16 - Day 4


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @muhammadyahya! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!