Word Poetry Challenge #22 : “Pag-Asa”

in #wordchallenge2 years ago (edited)

04D4D8E6-BDDC-48AA-ADE5-BBD47F9FB389.jpeg

Hindi ko alam kung paano
Minsan ako rin ay nalilito
Sumusugal ng hindi sigurado
Tanong ko, “Makakaya ko kaya ito?”

Sa pagpikit ko sa gabi
Kinakausap ang aking sarili
Minsan, dumarating sa puntong ako’y nagsisisi
At kailanma’y hindi ko ito maikukubli

Dumarating ang ilang umaga
Araw at ulan ay lumipas na
Ngunit pangarap ko ay asaan na?
Kailan kaya kita makukuha?

Napapatingin sa itaas
Gustong sumigaw ng malakas
Baka sakaling marinig nya ang aking binibigkas
At ang pinto nya sa akin ay magbukas

Ilang beses na akong nabigo
Maraming pangarap ang nahinto
Nawa’y dinggin sana ako
At mukhang hindi ko na kakayanin ito

Ngunit tila pinagkaitan ako ng tadhana
Unti unti akong nawalan ng pagasa
Pagkatalo ay tinanggap ko na
Siguro ito nga ang nakalaan talaga

Nawala ako sa tamang landas
Hangga’t ako’y naging marahas
Hindi kilala ang sarili sa minamalas
Pagkat apoy sa puso ko ay tila di na magwawakas

Mapapait na karanasan
Hangga’t naging madungis ang aking pangalan
Kinutya ng karamihan
Ngunit di nila alam ang aking pinagdaanan

Hangga’t isang araw
Isang boses sa aki’y pumukaw
Tila isang direksyon sa buhay kong naliligaw
At ang dating malabo ay unti unting lumilinaw

Hangga’t nagising na lamang ako sa tunog ng kampana
Suot suot ang aking sotana
Rosaryo ay nakakabit sa aking bulsa
Hawak ang krus at ang bibliya

At duon ko lang nakita
Na ang buhay ay sobrang ganda
Huwag ka lang makakalimot sa Kanya
Pagkat habang may buhay ay mayroong pagasa.

Imahe

EB4B6270-E0E6-4426-B501-01FA6EC1823D.png

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Very inspiring naman ito manong @oscargabat. Sakto patulog na ako nang mabasa ko ito. May baon akong pag-asa bago matulog.

Thank you ate @romeskie! 😊

Congratulations @oscargabat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by oscargabat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Thank you so much for sharing this amazing post with us!

Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

If that all sounds interesting, you can:

Thank you so much for reading this message!

Congratulations @oscargabat! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @oscargabat! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!