"Word Poetry Challenge #12 : Kalayaan"

in #wordchallenge6 years ago

download (1).jpeg
Image source

"KALAYAAN"

Kalayaan ang tanging pangarap
Nang sa ganun mga pangarap ay mahagilap
Ngunit kalayaan ay sadyang mailap
Kung ang pag.asa ay parang maitim na ulap

Kalayaan mula sa hawlang bakal
Na sa aking pag asenso ay nagpapabagal.
Na tila lahat ng nais ko ay bawal
Dulot sa pagkabilanggo sa hawlang bakal.

Kalayaan mula sa pangungutya
Na sa akin nag dudulot nang pagdurusa.

Kalayaan mula sa panghuhusga
Na tila sa buong huhay ko'y
Walang nagawang tama.

Kalayaan mula sa galit at pu-ot.
Upang tunay na pag-ibig ay ma ipa abot.

A big thanks to @jassennessaj and all @SteemPh.Cebu Community.

Sort:  

ABASINKANGA RESTEEM SERVICE

Hot posts from our discord server Gold members:

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64278.20
ETH 3493.42
USDT 1.00
SBD 2.55