Sort:  

voted to the top witnesses running the .4444 ones with my little stake and some other accounts where I'm the proxy.

We need to get our chain back!

By the way I'm looking for suitable witnesses, which links to witnesses should be excluded? Photo is too small to view well!

https://steemian.info/witnesses
Don’t vote for the red ones

OK ! Thank you so much, I'll check it out!

It was a pure show of power.

That's exactly his intention. To tell people I have the power, I can use it, and I will use it.

He needs to wake up, we live in a westernised democratic world

Hôm nay cháu mới đọc được bài này, thấy nhiều bài viết nhắc về nhân vật Justin Sun quá, và nhiều bài viết hơn nguyền rủa Ned. @@ Điều gì đang diễn ra vậy ạ? Chú có bài viết nào tóm gọn sơ sơ tình hình không ạ?😢
Cháu cảm ơn ạ!

Lâu rồi ko gặp.
Ned đã bán công ty Steemit cho Justin Sun của blockchain TRON.

Để bảo về blockchain Steem, 20 nhân chứng đầu hàng đã làm một cái SoftFork để cấm ko cho Justin dùng SP của Steemit để bầu nhân chứng riêng của mình và điểu khiển blockchain.

Nhưng sau đó Justin đã đánh lại bàng cách nhờ exchange Binance, Huobi và Poloniex giúp bằng cách power up STEEM của khách hàng rồi bầu 20 nhân chứng mới để lấy lại tài khoản. Thế là ngày hôm qua nhân chứng của Steem đều là của Justin Sun.

Nhưng hôm nay cộng đồng Steem đã cùng nhau bầu cho nhân chứng cũ và đã kêu Binance xoá vote đi thế đã mới đưa lên được 6 nhân chứng cũ để phản lại

Theo thứ tự thì có những bài này:

Cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn ạ😋

I didn't think he would do something so drastic. For some reason, I kind of expected things on Steemit to just go unchanged

I dunno what to say honestly. Speechless

I’m confused too.

What i can say is "its hilarious for the community".

I’m doing some maintenance

Congratulations @quochuy! You received a personal award!

Thank you for the witness votes you made to support your Steem community and for keeping the Steem blockchain decentralized

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 56956.53
ETH 3249.84
USDT 1.00
SBD 4.16