VIT cho phép mọi người được trả tiền để xem và tiêu thụ nội dung

in #vicetoken2 years ago

1.jpg
Nhiệm vụ chính của chúng tôi là tạo ra một đồng tiền điện tử tiện ích đại chúng được gọi là VIT. Nó được sử dụng để tạo ra một nền kinh tế với các mã thông báo tiện ích , toàn cầu, linh hoạt. Trong đó hàng hóa và dịch vụ có thể được tạo ra và giao dịch toàn thế giới mà không có bất kỳ rào cản nào.

Mọi người sẽ được tự do kiếm VIT, mua VIT và sử dụng với VIT như một loại tiền điện tử. Đó là niềm hy vọng của chúng tôi rằng VIT giúp mọi người cải thiện cuộc sống và hiểu biết của họ về thế giới và nó thay đổi cách mọi người nghĩ về việc sử dụng- của tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ - nơi mà sự chú ý của người tiêu dùng là điều có giá trị nhất trong cuộc cách mạng kinh tế.

Mục tiêu của chúng tôi là nâng tầm sân chơi quốc tế và làm cho tất cả các loại nội dung hiện không có sẵn bên ngoài các quốc gia phát triển có sẵn cho bất kỳ ai từ bất kỳ quốc gia nào vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào.

Sort:  

Congratulations @ethant109! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
SBD 1.01