You are viewing a single comment's thread from:

RE: 100 Ünlü Türk...

in #tr6 years ago (edited)

Yıl sonu ödevlerimiz olurdu"temiz ödevi" de derdik. Hazırlamak için gerekli olanlar mürekkep , kalemi ve kütüphane yollarını arşındırmak (: Ne güzel gunlermis.. Güzel anılar geldi aklıma .. Teşekkürler..

Sort:  

Düşüncesi bile tebessüme sebep oluyor :)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67104.23
ETH 3509.43
USDT 1.00
SBD 3.21