You are viewing a single comment's thread from:

RE: 100 Ünlü Türk...

in #tr6 years ago (edited)

Yıl sonu ödevlerimiz olurdu"temiz ödevi" de derdik. Hazırlamak için gerekli olanlar mürekkep , kalemi ve kütüphane yollarını arşındırmak (: Ne güzel gunlermis.. Güzel anılar geldi aklıma .. Teşekkürler..

Sort:  

Düşüncesi bile tebessüme sebep oluyor :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64118.79
ETH 3390.14
USDT 1.00
SBD 2.51