Sort:  

Actifit uygulamasının bir hatası sonucu sadece hivede çıkıyor raporlarım
Bende steemden ayrıldığım için önemsemiyorum

Hayırlısı hocam

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 27828.85
ETH 1743.10
USDT 1.00
SBD 2.96