Sort:  

Actifit uygulamasının bir hatası sonucu sadece hivede çıkıyor raporlarım
Bende steemden ayrıldığım için önemsemiyorum

Hayırlısı hocam

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23436.43
ETH 1643.81
USDT 1.00
SBD 2.64