Sort:  

Actifit uygulamasının bir hatası sonucu sadece hivede çıkıyor raporlarım
Bende steemden ayrıldığım için önemsemiyorum

Hayırlısı hocam

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26977.81
ETH 1705.05
USDT 1.00
SBD 2.72