Atatürk Söke'de!

in #tr4 years ago (edited)

c1caa4a9-fba7-474d-a2d1-2761d2ce82fe.jpg

Bu görmüş olduğunuz fotoğrafı ziyarete gittiğim memleketim olan Aydın ilinin Söke ilçesinde çektim. Bu sokak benim ilkokul yıllarımda sık sık geçtiğim bir sokaktı. Hatırlıyorum da o zamanlar öğle arlarında okuldan çıkıp yemek yemek için bu sokaktan bol bol geçerdim. Yıkık dökük duvarlara sahip iken; düzenlemesi yapılarak şimdi böyle güzel bir hale kavuşmuş.

Duvarda, merkezde olacak şekilde iki sütun var. O sütunlara bakacak olursak:

İlk sütunda; Atatürk'ün ilk defa Söke'ye gelişini anlatmışlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası'na davet edildiğini ve geleceğini duyan Sökeliler, Söke'ye de gelmesi ricasında bulunmuşlardır.

dd1a464f-5464-479d-abd7-cbe62bf3f7cd.jpg

İkinci sütunda ise; Atatürk'ün ikinci defa Söke'ye gelişi anlatılmış.

995e9a15-3ab0-4a8b-9b95-64f4c87d7f30.jpg

Sokağı gördüğüm zaman çok şaşırdım; hem eski anılarım gözümde canlandı hem de bu güzel düzenlemeyi çok sevdim. Eminim böyle bir düzenleme için Söke halkı da çok memnundur.

Sort:  

Atatürk'ün nasıl bir insan olduğunu anlamak yetmiyor ne yazık ki. Bir de onu yaşamak gerekiyor. Ama ne yazık ki günümüz Türkiye'sinde bu abes bir şey. Atatürk demek bile dikkat çeker hale geldi...

Kesinlikle haklısınız. İnsanlar konuşmaya korkar oldu artık.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ntalimci from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 0.45 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

çok güzel bir çalışma olmuş, yapanların ve yansıtanların eline sağlık:)

Teşekkürler 😊

Uğraş verilmiş bu çalışma için teşekkürler :)

Teşekkürler efenim 😊

Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş

Teşekkürler 😊

Atamız heryerde! Teşekkürler değerli bir paylaşım olmuş @ntalimci

Congratulations @ntalimci! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ntalimci! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 42783.04
ETH 3275.78
BNB 485.11
SBD 4.88