You are viewing a single comment's thread from:

RE: Geldi düğün mevsimi

in #tr6 years ago

Elalem ne der diye yapıyor çoğu çift zaten :) Bence de ilerde kalkar bu adet de. Kalkmalı da aslında. Çok para dökülüyor boş yere.

Sort:  

evet haklısınız bir de insan istediği gibi yapamayınca biblo gibi kalıyor kendi düğününde🙂

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67706.99
ETH 3495.25
USDT 1.00
SBD 3.21