You are viewing a single comment's thread from:

RE: Geldi düğün mevsimi

in #tr6 years ago

Elalem ne der diye yapıyor çoğu çift zaten :) Bence de ilerde kalkar bu adet de. Kalkmalı da aslında. Çok para dökülüyor boş yere.

Sort:  

evet haklısınız bir de insan istediği gibi yapamayınca biblo gibi kalıyor kendi düğününde🙂

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64118.79
ETH 3390.14
USDT 1.00
SBD 2.51