Geldi düğün mevsimi

in #tr6 years ago (edited)

image

Güneşin yüzünü göstermesiyle düğün yapanlar arka arkaya göndermeye başladı davetiyelerini:(
Herkese bir ömür mutluluk diliyorum ama niye toplanıyoruz bize ne gerek var yani anlamıyorum.

Bu düğün için, falanca amcayla falanca teyze karşılıklı göbek atıp eğlensinler diye niye birkaç saatliğine devasa ücretlere salon veya o tarz yerler kiralanıyor?

Neden bir sürü prosedürü uyguluyorlar davetiye seçip bastırıyor ve tanıdık tanımadık konu komşu kim varsa çağırıyorlar?

Onlara harcanan emek zaman ve maddiyatı daha akılcı şeylere kullansalar olmaz mı?
Mesela nikahtan sonra bir yurtdışı gezisi yapılabilir, mavi tura çıkıp denizler sevdiğin kişiyle tekrar keşfedilebilir. Araba alıp Türkiye turunu çıkılabilir.

Ama napıyoruz "desinler" diye zamanımızı paramızı emeğimizi boş bomboş şeyler için harcıyoruz. Arkamızdan dedikodumuzu yapmasınlar diye sadece.

Bundan sonraki nesiller bizim yaptıklarımızı yapmayacaktır en azından ben böyle temenni ediyorum.

Düğün yapmayın davetiye de göndermeyin çünkü herkes oraya mecburiyetten katılıyor bilin istedim.


Not: Fotoğraf da Bursa'da katılmak zorunda olduğum bir düğünden:)))

Sort:  

Elalem ne der diye yapıyor çoğu çift zaten :) Bence de ilerde kalkar bu adet de. Kalkmalı da aslında. Çok para dökülüyor boş yere.

evet haklısınız bir de insan istediği gibi yapamayınca biblo gibi kalıyor kendi düğününde🙂

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by akifane from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68606.74
ETH 3912.43
USDT 1.00
SBD 3.64