Büyük İskender'in boynuzları

in #tr3 years ago (edited)

Büyük İskender, tarihin en büyük komutanlarından/savaşçılarında/fatihlerinden biri. Tarihin en büyük gizemlerinden biri. Kimisi Makedonyalı İskender diye isimlendirir, kimisi İskender Zülkarneyn, kimisi Alexandros Megalo der. Tarih boyunca, ismini alan yaklaşık 20 şehir var ve bugün Mısır İskenderiyesi bunlardan hala biridir.


Source

Kimi kaynaklara göre, İskender gizemin peşinde koşmuş biridir. Ve İskender'in kendisi bir gizem olmuştur. Doğumu ile, varlığı ile(mitolojik hikayelere göre anne babası insan ötesi varlıklardır) ve savaşları ile herm Şark hem Garb'da ardında nice hikaye bırakmıştır. Kimisi "resmi" tarih kayıtlarında yer edinir, kimisi dünyanın çeşitli bölgelerinde dilden dile, nesilden nesile aktarılmıştır. Bazen, benzer hikayeyi Roma mitolojisinde, Yunan mitolojisinde, Anadolu topraklarında, Orta Asya bozkırlarında görmek mümkündür. Tabii, bu hikayelerin bir kısmı söz konusu coğrafyaların kültürüne ve yapısına göre değişmiştir. İskender, Anadolu'dan geçerde, ardında hikaye bırakmaz mı!

**
İşte, bu en meşhur hikayelerden biri de "Boynuzlu İskender" hikayesidir, ada İskender'in boynuzları. Bizim oralarda anlatılan varyantı şu şekilde:
İskender'in kafasında iki boynuz vardır. Lakin boynuzlar tılsımlıdır ve her kimki bu sırrı yayarsa İskender ölecektir. Boynuzlarını saklamak için de uzun saçları vardır(çoğu eserlerdeki kabartma ve çizimlerde o meşhur aslan yeleli saçları görebiliyoruz zaten). Lakin, bazen saçını kesme ihtiyacı hasıl oluyor. Saçı kesen berberler bu boynuzları görüyor. Koskoca İskender, bu sırrın dışarıya çıkmasına izin verir mi! Her kendini traş eden berberi öldürürdü.
Gel zaman git zaman bu durum devam etmiş, ta ki İskender'in karşısına onu etkileyen bir berber çıkana kadar. Bu berber İskender'i çok etkilemiş. Berber sırrı öğrenmiş ama İskender berberi o kadar sevmişki öldürmeye kıyamamış ve anlaşma yapmışlar. Berber sözüne sadık kalmış söylememiş ve İskender'de onu sağ bırakmış ve daimi berberi yapmış.

Ama insanoğlu bu, cüz-i irade, sır tutabilirmi ki! Berber artık sıkınıtıdan uyumaz olmuş, o sır içinde dağlar kadar büyümüş, kimseye de anlatamıyor. Sır, adeta bir kurt gibi onu yemeye başlamış, hastalanmış. Kendince bir çare bulmuş. Çok uzaklarda, bir çölde bir kuyunun başına geçmiş. Kuyuya sırrı haykırmış. Berber bir rahatlamış, içi huzur bulmuş, hem de kimsenin haberi olmadığı için hem kendi canı hem İskender'in canı da sağ kalmış.

Gel zaman git zaman, çiftçiler kuyudan çektikleri su ile mahsüllerini sularmış. O civarda bir karpuz tarlası da varmış. Birgün, o bölgede hayvanları otlatan bir çoban, sıcak havaya dayanamamış ve karpuzlardan birini yemeye başlamış. Bakmışki karpuzun çekirdekleri üzerinde harfler var. Tüm karpuzu yiyip çekirdekleri yanyana koyunca, "Büyük İskender'in boynuzları var" yazdığını görmüş. Tabii, sır ortaya ortaya çıktığı için büyü işlemiş ve İskender ölmüş.

**

Source

Bizim oralarda, bu kuyuya hala duruyor ve adına *Çoban Kuyusu diyorlar.
İkibin yıldan uzun bir sürede, bu hikaye dilden dile gelmiş. Bugün araştırınca, bu hikayenin çeşitli varyantlarının olduğu görülüyor(Kuyuda yetişen kamıştan yapılan kaval ve kavalın çalınması ile sırrın ortaya çıkması gibi).

Bu eski ve zengin toparklar, daha nice gizemler ve hikayeler barındırıyor. Hikayelerimizi kaybetmeme dileğiyle

Sort:  

Congratulations @mahsumakbas! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 20000

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste

Teşekkürler

Sneaky-Ninja-Throwing-Coin 125px.jpg
Defended (28.57%)
Summoned by @mahsumakbas
Sneaky Ninja supports @youarehope and @tarc with a percentage of all bids.
Everything You Need To Know About Sneaky Ninja


woosh

Değişik ve farklı aynı zamanda keyifli bir yazı olmuş.

Teşekkürler :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.038
BTC 35521.35
ETH 2472.79
USDT 1.00
SBD 3.94