Soulworker

in #tr4 years ago

Kendi hikayesine sahip grafikleri anime tarzı olan dungeon tabanlı bir mmorpg.

Oyun içinde kendi hikayesine sahip her ana görevde hikaye anlatılıyor gerek görevi yaparken gerek sonrasında çıkan sahneler güzel oluyor.

Şuan oyunda 5 karakter var 6.karakter sadece Kore sunucusunda var diye biliyorum.

Pve sistemi zindan tabanlı

Pvp için arena olayı var.

Birde şehirlerin arasında bir bölge var orda herkes birbirine saldırabiliyor sanırım.

Enerji sistemi var oyunda her zindana girdiğinizda bir miktar enerji gidiyor.Enerjiniz bittiğinde ertesi güne kadar zindana giremiyorsunuz.Bunun sorununu azaltmak için her gün marketten bir tane enerji potu 50 enerji veren bir tane halı veriyorlar.Halıya oturunca dakikada 1 enerji yenileniyor.Öyle çok oynayan bir insan değilseniz enerji sorunu yaşamassınız ben son levelde hiç sıfırlayamadım :)

Oyun ağır p2w.İki çeşit premium var ikisininde özellikleri farklı aynı anda etki ediyor.Kıyafet sistemi var.Kıyafetlerde marketten alınıyor.Oyun parası ile diğer oyunculardanda alınıyor markette satılan her şey.Auction House'da item al sat yaparak güzel para katlayabilirsiniz.Ben Na sunucusunda oynuyordum.İtemler sürekli değer kazanıyor terste kalmamıştım hiç oynarken ama itemler hızlı değer kaybedince oyun parasınında değeri kalmıyor değişik bir ticaret var oyunda anlamadım :)

Craft sistemi var

Çok fazla kostüm var böyle şeylere meraklıysanız tam sizlik oyun :)

Element sistemi var oyunda son level olduğunuzda raid'lere girip oradan element düşürüp itemlerinize takıyorsunuz ve onları +9'a kadar geliştirebiliyorsunuz.Baya zahmetli iş.

Artı basma sistemi değişik +4'e kadar yanma şansı çok az.+6'ya kadar çok item istemiyor.+6'dan sonra silah ise 3 tane Weapon Upgrade Chip istiyor ve üstüne +4'den sonra anti destruction kullanmanız lazım item kırılırsa onu geri düzeltmek içinde marketten bir item almanız lazım.


Kısa bir anime serisi var merak edenler izleyebilir

Sort:  

Hii Enflow
i upvote me & i also upvote
I recently got Steve, together with you I decided that we can achieve a lot and develop rapidly. Let's increase steemit strength together. I follow you follow and you enjoy new acquaintances following me! ;) I will upvote you, you give me upvote plz

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by enflow from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @enflow! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @enflow! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19579.00
ETH 1334.18
USDT 1.00
SBD 2.47