Nerede yaşadığımızı unutmak

in #tr4 years ago

Dün dolar kuru 6.42leri gördü. Dünyada doların değer kazanımı diğer para birimlerine karşıda olsa da bu kadarlik bir artış çok fazlaydı . Anlayamadığım bir kesim var nerede yaşadığımızı unutanlar. Bu ülke hiç bir zaman mükemmel olmadı hiç bir zaman inanılmaz şeyler üretmedi krizler hep belli periyodlarda olmaya devam etti. Darbeler hep belli periyodlarla devam etti. Üzerimizde oynanan oyunlar planlar hiç değişmedi . Ülkede terör bilmem kaç yıldır hala var . Rant siyasi kötü eğitim ekonomik krizler hep vardı hep olacak belkide bu gidişle. Daha 2sene önce kendi meclisimizi içimizdeki hainler bombaladı . Uyanın Türkiye böyle bir yer hiç bir zaman refah olmadı savaş hep devam etti. Neden onu bunu üretemiyoruz neden bunu yapamıyoruz diyenler kendilerini nerede yaşadığımızı hatırlamaya zorlasinlar. Kendi başbakanını asan bir ülkeyiz biz çok da şeyapmamak lazım . Resim çok acı ama gerçek.
indir (1).jpeg

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @drcevat.

You have been defended with a 16.84% upvote!
I was summoned by @drcevat.

How Cool!

You got a 25.00% upvote from @coolbot courtesy of @drcevat!

Help us grow, delegate today!

Congratulations, your post received 18.56% up vote form @spydo courtesy of @drcevat! I hope, my gratitude will help you getting more visibility.
You can also earn by making delegation. Click here to delegate to @spydo and earn 95% daily reward payout! Follow this link to know more about delegation benefits.

This post has been upvoted by @microbot with 50.0%!
You want higher upvotes?

Vote for my creator @isnochys as witness!

Did you know, that you can make some profit with your witness vote?
More profits? 100% Payout! Delegate some SteemPower to @microbot: 1 SP, 5 SP, 10 SP, custom amount

How about joining the Q initiative? Limited invites here!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by drcevat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22897.36
ETH 1624.08
USDT 1.00
SBD 2.66