Bir bayram sabahı çizeyim size

in #tr4 years ago

Bir bayram sabahı çizeyim size şurada mutlu bir çocuk şurada mutlu bir anne. Vefa rafta değil masalara serilmiş. Anneler ve onların anneleri hissetsin bebek oldukları vakitleri o karşılıksız sevgiyi. Babalar her zamanki gibi dik ve vakur hayat yükünü atsınlar omuzlarından bir an için. Bir bayram sabahı çizeyim sana bana herkese umut başrolde sevgi yönetmen sonlar hep mutlu . Kayıt bir iki üç ve motor oynasın tüm güzel ve iyi şeyler izlesin kin hırs ve yaşamı kendi için yaşayan zihinler. Bir bayram sabahı çizeyim içlerinde ölen çocuğu diriltsin herkes elektronik ve robot olan her şey yenilsin güneşe yıldızlara ve gökyüzüne yaşamak sevinci dolsun kaygılı düşünceli kalplere nefes aldığını hissetsin ciğer kalp zihinler. Bir oh çeksin bir dursun bir baksın etrafa insan ne mükemmel bir şey ne güzel yaşanıyor hayat ne de güzel doğuyor güneş her gün her canlıya torpil geçmeden yolluyor ışınlarını hava herkese dağılıyor her beden için koşuyor sokaklarda . Sevgi herkese hepimize sana bana ve geçen yıllara iyi bayramlar:)
images (6).jpeg

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @drcevat.

This post has been upvoted by @microbot with 11.1%!
You want higher upvotes?

Vote for my creator @isnochys as witness!

Did you know, that you can make some profit with your witness vote?
More profits? 100% Payout! Delegate some SteemPower to @microbot: 1 SP, 5 SP, 10 SP, custom amount

How about joining the Q initiative? Limited invites here!

How Cool!

You got a 5.56% upvote from @coolbot courtesy of @drcevat!

Help us grow, delegate today!

Congratulations @drcevat! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23255.49
ETH 1605.14
USDT 1.00
SBD 2.57