Ubex - Geleceğin Reklam Platformu -

in #tr6 years ago (edited)

Dijital reklam pazarı son 4 yıldır aktif olarak büyümeye devam ediyor. Magna Global'in tahminlerine göre, dijital reklamcılığın pazar büyüklüğü 2020 yılına kadar 42 milyar dolara ulaşacak. Pazarın büyüklüğü her ne kadar aşırı derecede artmaya devam etse de sektördeki sorunlara hala bir çözüm getirilebilmiş değil. Sektördeki temel sorunlara göz atacak olursak eğer düşük hedefleme etkinliği, şeffaf olmayan karşılıklı ilişkiler, yüksek düzeyde sahtecilik gibi bir çok sorun devam ediyor. Sonuç olarak ilişki içinde bulunan tüm taraflar bu sorunlardan kaynaklı olarak zarar ediyor.

Ubex, programatik tüm avantajlarını kullanarak bu sorunlara çözüm getirmeyi hedefliyor. Tek bir sistemde bulunan teknoloji, sinir ağları, akıllı kontratlar Ubex'in temel taşlarını oluşturmaktadır. Ubex'in misyonu küresel bir reklamcılık sektörü yaratmaktır, yüksek düzeyde karşılıklı güven ve maksimum verimlilik ile çalışan bir eko sistem.

Ubex'in Avantajları

  • Sinir ağları satın alma verimliliğini en üst düzeye taşır.

Ubex’in reklam satın alma algoritmalarının temelinde sinir ağları vardır. Her ziyaretçi ya da üyenin girmiş olduğu web sitelerinin bilgileri, ilgi alanları gibi bilgileri kendi hafızasına işleyerek reklam verenler için mutlak hedeflere ulaşmasını sağlıyor. Kullanıcılar ilgi alanları dışında herhangi bir reklam görmezken reklam verenlerde mutlak hedeflerine ulaşmış olurlar.

  • Blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler, katılımcıların risklerini en aza indirir

Ubex, dijital reklam satın alımında düşük güven problemini çözmeyi hedefliyor.
Akıllı sözleşmeler ile reklam verenlerin ve yayıncıların ilişkilerini yapmalarına izin verir.
Sitelerdeki reklam alanlarını, olabildiğince şeffaf ve adil hale getirerek tüm riskleri en aza indirir.

Reklam Verenler İçin Sorun ve Çözümler

Reklam verenler, reklamcılığa geleneksel yaklaşımdan dolayı her tıklamada para kaybediyor. Çoğu durumda, reklam verenler, alıcıları çekmek için aşırı yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalıyor. Reklam verenler ile sağlayıcılar arasında bulunan komisyoncular yani reklam ajanslarının maliyetleri çok yüksek olmasından dolayı büyük şirketler aracı ajanslara yüksek bedeller ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca birçok medya ajansı, uyguladıkları algoritmaları ve hangi kitlelere sahip olduğunu açıklamamaktadır. Bu yüzden reklam veren firmaların hedef kitlelerine ne kadar ulaşabildiği muammadır. Örnek vermek gerekirse X şirketin tekstil sektöründe yapmış olduğu reklamı reklam ajansları hangi kitlelere gösteriyor? Burada önemli olan hedef kitledir yani X şirket hedef kitlesine ne kadar ulaşabilmiştir ? Çoğu ajansın algoritmaları zayıf olduğundan dolayı şeffaf değildir. Ubex sinir ağı ve algoritmaları sayesinde bu sorunu temelden düzeltmeyi amaçlıyor. Sahip olduğu teknoloji, algoritmaları ve bilgi birikimi ile reklam veren ile kitle arasındaki bağlantıyı maksimum düzeyde tutmayı hedeflemektedir.

Yayıncılar İçin Sorun ve Çözümler

Yayıncılar, düşük satışlardan dolayı reklam alanlarından yeterli gelir alamıyorlar. Yetersiz algoritmalar yüzünden yayın yapan kişiler yeteri kadar kullanıcıya ulaşamadıklarından dolayı gelirleri düşük kalıyor. Zayıf algoritmaların neden olduğu bu sorun gerek yayıncı gerek reklam veren olarak her iki tarafı da verimsiz iş birliği içine sokuyor ve bu nedenlerden dolayı yayıncıların gelirleri alakasız kitleler yüzünden yetersiz kalmaktadır. Ayrıca reklam veren kişilerin daha sonra planlanan ödemeleri yapmadıklarından dolayı iki tarafında mahkemelik olma durumları gibi söz konusu olan olaylar Ubex'in blockchain teknolojisi ve akıllı kontratları ile tamamen ortadan kalkıyor. Bu durumda şeffaf olmayan reklam verenler ile yayıncılar arasında herhangi bir hukuki işlem gerçekleşme ihtimali de ortadan kalkmış olur.

Sonuç olarak Ubex reklam sektörüne yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen bir platform. Platform kendine özel tokeni olan Ubex Token sayesinde tüm ticari anlaşmalar şeffaf bir şekilde olacak. Ayrıca platformun kendine özel bir cüzdanı, kendine özel bir app uygulaması var. Bu uygulamalara https://app.ubex.com/home adresinden ulaşabilirsiniz.

Token Bilgileri

Token Sembol: UBEX
Platform: Ethereum
Token Tipi: ERC20
Fiyat: 0.00001 ETH
Soft Cap: 4000 ETH
Hard Cap: 24000 ETH
Total Supply: 4,000,000,000 UBEX

Adsız.png

Toplam token miktarının;
% 72'si satış için, % 15'i takım ve danışmanlar için, % 3'ü ödül programı için, % 10'u ise rezerve için ayrılmıştır.

Zaman Çizelgesi

2.png

28 Şubat : Duyuru
30 Mart : Whitepaperın Yayınlanması
21 Mayıs : Token Satışının Başlaması
13 Ağustos : Token Satışının Bitişi ve Tokenlerin Dağıtılması
20 Ağustos : Borsalarda işlem görmesi

Yol Haritası

1.png

Takım
takım.png
takım2.png
takım3.pngtakım4.png

Artem Chestnov
Daniel Biesuz
Dan Gartman
Andrew Rippon
Kathrin Anthony
Cooz Komei Tokita
Ismail Malik
Alberto Maiorana

İletişim Bilgileri

Website: https://www.ubex.com/
Whitepaper: https://www.ubex.com/wp/Ubex-Whitepaper-en.pdf?9671
Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3393244
Facebook: https://www.facebook.com/UbexAl/
Twitter: https://twitter.com/ubex_a
Instagram: https://www.instagram.com/ubex_ai/
Telegram: https://t.me/UbexAI
Medium: https://medium.com/ubex
Reddit: https://www.reddit.com/user/UbexAl
Youtube: https://www.youtube.com/c/UbexAI
Github: https://github.com/ubex-ai
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ubex-ai/

Bitcointalk Username: chn2z
My Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1306619

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Chn2z from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @chn2z! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Semi Finals - Day 1


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 62275.68
ETH 3440.90
USDT 1.00
SBD 4.46