You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yeni Bir Kullanıcının Gözünden Steemit

in #tr3 years ago

kalemine sağlık.. çok samimi bir yazı olmuş.. steemit bir derya.. kendine uygun mutlaka bir bölüm ulacaksın eminim.. iyi çalışmalar..

Sort:  

Çok teşekkür ederim. Önemli olan güzel zaman geçirmek zaten ve ben de çok memnunum hâlimden :)

Coin Marketplace

STEEM 1.24
TRX 0.14
JST 0.146
BTC 63205.48
ETH 2480.85
BNB 546.48
SBD 9.03