You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yeni Bir Kullanıcının Gözünden Steemit

in #tr3 years ago

kalemine sağlık.. çok samimi bir yazı olmuş.. steemit bir derya.. kendine uygun mutlaka bir bölüm ulacaksın eminim.. iyi çalışmalar..

Sort:  

Çok teşekkür ederim. Önemli olan güzel zaman geçirmek zaten ve ben de çok memnunum hâlimden :)

Coin Marketplace

STEEM 1.16
TRX 0.15
JST 0.153
BTC 64181.19
ETH 2363.48
BNB 571.52
SBD 8.73