You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yeni Bir Kullanıcının Gözünden Steemit

in #tr3 years ago

kalemine sağlık.. çok samimi bir yazı olmuş.. steemit bir derya.. kendine uygun mutlaka bir bölüm ulacaksın eminim.. iyi çalışmalar..

Sort:  

Çok teşekkür ederim. Önemli olan güzel zaman geçirmek zaten ve ben de çok memnunum hâlimden :)

Coin Marketplace

STEEM 0.89
TRX 0.12
JST 0.129
BTC 54492.20
ETH 2079.03
BNB 478.81
SBD 7.65