เมนูเมี่ยงปลา ก็ทำง่ายๆตามมีตามเกิดค่ะ

in #thai2 years ago

image
image
imageนู

สวัสดีค่ะ พี่ๆเพื่อนๆ & Steemit วันนี้แวะเอาเมี่ยงปลามาชั่วน้ำลาย😁 ก็ทำแบบง่ายๆผักสดๆก็เป็นผักในสวนที่ปลูกเอง ล้างให้สะอาดกินกับปลามีน้ำพริกที่ทำเองแบบแซบเวอร์
แซ่บสะเดิดเลยละ 😊 เมนูง่ายๆทำกินเองที่บ้าน

Sort:  

น่ากินมากๆเลยยค่ะ เห็นแล้วหิวมากๆเลยค่ะ อยากจะกินมากๆเลย ขอบคุณสำหรับอาหารที่น่ากินแบบนี้

Very nice and simple dish! Lots of salad!!

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

ประสบความสำเร็จในการยั่วคับ น้ำลายไหลเลยคับ 😋

it looks like the grilled fish and chili paste are very good, I want to try it

Very deliciouse😁. How are you friend

Like your post..nice,

Posted using Partiko Android

Congratulations @kanchana! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 15000 upvotes. Your next target is to reach 16000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56898.72
ETH 4526.78
BNB 619.37
SBD 7.16