SteemKitchen Recipe Contest 8 (Week 6: Drinks/Cocktails) - Peach Iced Tea (Recipe)

in steemkitchen •  8 months ago


Hi everyone, today I will make peach iced tea
Ingredient:

  • 500gr peaches
  • 250gr brown sugar
  • 1 tea bag filter
  • Salt, water

anh 1.jpg

Method:
The first step, I drop the peach into the thin salted water to avoid blackish. I use the knife to the side of the peach and split grain as in the video. Next, I will peel the peach.

anh 2.jpg

Then, I give 250gr of sugar with about 250ml of water for 500gr of peach. I Use brown sugar to get beautiful color, if there is no brown sugar, you can use a little white sugar to make caramel color and then add water and sugar in the same proportion as above. When the water is boiling, I add the peach. Stew time is about 30-40 minutes.

anh 3.jpg

When I turn off the stove, I prepare a bowl of ice. The effect of this bowl is to keep the crunchy peach. Then I pick up peach into the bowl, so that the syrup cool down, then poured into the glass jar. By doing this and keeping it in the cooler, the peach syrup can be used for about a month.

anh 5.jpg

Finally, the step of making the peach iced tea is extremely simple. I used a tea bag filter, mixed with about 100ml of hot water. Then add about 50ml of syrup and a few slice peach, stirring up, add ice. And there is a delicious cup of peach iced tea!

DSC02285.jpg

Come and enjoy with me!


▶️ DTube
▶️ IPFS

cuối trang.jpg
ành cuối trang.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Chúc mừng @ngocbich, bạn đã nhận được một upvote 25%. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Hôm nay món này thì la. nhưng mà anh không thấy hấp dẫn mấy. 🤢🤮🙄

Chừng nào em làm món chả giò hay là món bánh bao. Mấy món đó thì việt kiều tối anh mới thích. Chừng nào em có rảnh em nấu món đó ha

I love the creativity keep up the good work !

·

em chuẩn bij làm một seri món việt rồi :) cái món này đang thịnh hành ở việt nam thôi ạ

·
·

Ủa mà tại sao trái peach cua em nó xanh lè vậy?

Hôm trước anh có đi ăn tiệc ở đó nó có cho món bánh tráng trộn em biết làm không ?

·
·
·

Em biết món đó. Lúc nào em kiếm đủ nguyên liệu em sẽ làm món đó. Tại nó cần xoài xanh mà ở Việt Nam! Vừa qua mùa xoài mất rồi ạ! Ở việt nam có khoảng 3 loại đào đó anh. Cái quả đào ruột vàng vỏ đỏ như thường thấy, đào lông của sapa và đào mỏ quạ như của em ý. Đào mỏ quạ này nó giòn và ngọt hơn, mà nấu nước ngâm ra màu không đẹp bằng đào ruột vàng ạ!

·
·
·
·

Cam on em! I learned something new today.

·
·
·
·
·

Hahaha... hoa quả ở việt nam đa dạng lắm ạ! Mỗi quả lại có vài ba loại, thậm chí trên chục loại khác nhau ý ạ!

video chị quay chuyên nghiệp thế

·

cơ mà vẫn chưa được dtube vote như em! Mà chị mới up lên dtube được 6 video thôi

·
·

video 36$ của chị nhiều upvote thế, chị có dùng bot không ?
image.png

·
·
·

curie upvote mà,chị ko dùng bot nhé!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngocbich from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @ngocbich! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published
Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Home stretch to the finals. Do not miss them!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.