ေမ်ာ္လင့္ခ်င္း

in #steemit3 years ago (edited)

hands-1926414_1920.jpg
https://pixabay.com/en/hands-open-candle-candlelight-1926414/
လူတစ္ေယာက္ကိုအရမ္းမေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႕
ေမွ်ာ္လင့္တယ္အတိုင္းျဖစ္မလာခဲ႔ရင္
ပို႔ခံစားရမွာကကိုယ္ပါ။
လူတစ္ေယာက္ကိုအရမ္းတန္ဖိုးထားမျပပါနဲ႕
တန္ဖိုးထားမႈေတြမ်ားလာတယ္အခါ
သူကကိုယ္ကိုဂရုမစိုက္ေတာ့ပါဘူး။
ဒါေပမယ္လဲ တခါတေလေတာ့
ေမ်ာ္လင့္မိပါတယ္
တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္က်ရင္
ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္းတာေလမ်ား
ျဖစ္လာမလာဆိုတယ္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕
အသက္ရွင္ေနႀကတယ္ လူေတြအမ်ားႀကီးပါ။
တခါတခါ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရိုက္ခ်ိဳးခံလိုက္ရရင္
မိမိကိုယ္ ကိုသက္ေသခ်င္းမိေလာက္ေအာင္ကိုျဖစ္မိတယ္။
ဒါေပမယ္ ငါထက္အေျခအေနဆုံးတယ္သူေတြ႔ အမ်ားႀကီးရွိေသးတာဘဲဆိုတယ္ အေတြးနဲ. ...... :-) :-)
လူသားအာလံုး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ျပီး
ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြျပည့္ႀကပါေစ။
@zinminko
MSO 3

Sort:  

This user is on the @buildawhale blacklist for one or more of the following reasons:

  • Spam
  • Plagiarism
  • Scam or Fraud

Congratulations @zinminko! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @zinminko! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @zinminko! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @zinminko! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.18
JST 0.170
BTC 61837.88
ETH 2441.80
BNB 522.21
SBD 9.14