ေရႊလသာသာ

in #steemit3 years ago

တစ္ေန့တာအတြက္ေနသည္ အေရးပါသလို ညအခါတြင္လည္း လမင္း မရွိလွ်င္မျပည့္စံုေပ ။လမင္းသည္ ေကာင္းကင္ ၌ ျပည့္ဝစြာ အလင္းေပးခ်ိန္ သည္ လသာခ်ိန္ျဖစ္သည္။တိမ္ကင္းစင္ေသာ အဖိတ္ေန့ လျပည့္ေန့ႏွင့္ လျပည့္ေက်ာ္ရက္ေန့မ်ားတြင္ လမင္းသည္ အလြန္တရာပင္ ထြန္းလင္းလ်က္ရွိသည္။လမင္း၏ ထြန္းေတာက္ပပံုကို ကြ်န္ေတာ္တို ့ႏွစ္သက္ျမတ္နိုး တက္ျကသည္။

wai1.jpg
ေန့အတြက္စြမ္းအင္ေပးေသာ ေနမင္းသည္ မိုးကုပ္
စက္ဝိုင္းေအာက္ ေမွးစက္သြားေသာအခါ ညအတြက္
လမင္းသည္ အလင္းစြမ္းအင္ေပးရန္ထြက္ေပၚလာသည္။ ည တစ္ညအတြက္ ဖိုးေရႊ လမင္းသည္ အေရးပါလွသည္။ လမိုက္ညကဲ့သို့ တိမ္မိုး၍ လေပ်ာက္ေနခ်ိန္တြင္ ေဝဟင္ရွိ ျကယ္တာရာတို့ သည္ ညိုွးငယ္ေနျကသည္။

လမင္း၏စြမ္းအင္ ျပည့္ဝစြာေပးနိုင္ေသာ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ျကယ္တာရာတို့ ရႊင္ျပံဳးကာ တလက္လက္ ေတာက္၍ လမင္းကို ဝိုင္းပတ္ေနျကသည္။ ထို ့ေျကာင့္ညအလွသည္ လမင္းမရွိလွ်င္ မျပည့္စံုေပ။ လမင္းသည္ ညအတြက္ အလွပန္းခ်ီဖန္တီးသူ တစ္ဦးနွင့္တူသည္။ လမင္းျကီး
ထြန္းလင္းစြာသာေနခ်ိန္တြင္ ေကာင္းကင္ရွိ သာယာပံုသည္ ေရးခ်၍ပင္ မကုန္နိုင္ေခ်။

Sort:  

wow such a cute cat. looking so pretty nicly click dear

You got a 3.11% upvote from @postpromoter courtesy of @wai1!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

You got a 7.79% upvote from @upmewhale courtesy of @wai1!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

nice cat i am a vet and interested in animals you can visit my posts

This post has received a 3.9 % upvote from @boomerang.

You got a 8.60% upvote from @emperorofnaps courtesy of @wai1!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

This post has received a 14.43 % upvote from @booster thanks to: @wai1.

Congratulations @wai1! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @wai1! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @wai1! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @wai1! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @wai1! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @wai1! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!