Sort:  

Anh thấy bài viết của em trình bày khá tốt đó, em có thể dùng con bot @teamvn để vote cho bài viết của mình.

vâng, thank you anh

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 19450.74
ETH 615.50
SBD 3.56