စြန္႔လြတ္စြန္႔စားsteemCreated with Sketch.

in #steemit6 years ago

အရာရာကို ေပးတိုင္းျပန္မရမွေတာ့

ဒီေနရာကိုစြန္႔လြတ္ျပီး တစ္ျခားတစ္ေနရာမွာ

စြန္႔စြန္႔စားစား ျပန္ၾကိဳးစားအံုးေပေတာ့

လဲက်လို႔ လွဲမခ်လိုက္ပါနဲ႔

လဲက်တိုင္းသာ အရံႈးေပးခဲ႔ရင္ လူေတြက

ဟားတိုက္ေနမွာေပါ့

အဓိက ကေတာ့

"စြန္႔လြတ္တတ္ျပီး စြန္႔စြန္႔စားစား "
လုပ္နိုင္ဖို႔ပါပဲ

3DLogo_11-39-52_03-12-18.jpg

Please @automation @cleverbot

1542480312-picsay.jpg

Sort:  

J'ai trois classes aujoud'hui. Je suis fatigue.

Koniec nie chce I sie wiecej:D.

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 11.82% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com

Congratulations @sanhtun! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @sanhtun! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Thank you so much for sharing this amazing post with us!

Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

If that all sounds interesting, you can:

Thank you so much for reading this message!

Congratulations @sanhtun! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66758.87
ETH 3484.13
USDT 1.00
SBD 3.17