You are viewing a single comment's thread from:

RE: [VN] Steem Basic Income là gì? P.1

in #steembasicincome3 years ago (edited)

Ko....để hộ trợ nhau chị pải gửi steem và tên người khác .lúc đó các bài đăng của chị và ng chị muốn hỗ trợ sẽ đc 1 phần vote dựa theo giá trị cổ phiếu của chị gửi...và tất nhiên nó sẽ vote cho chị mãi mãi

Sort:  

Cám ơn @tramiexo đã giải thích hộ, bạn diễn giải rất cụ thể và chính xác, đã upvote.

Ah. Thì ra thế. Giống kiểu gửi 1steem mà đc cả 2 ng luon phải k bạn?

Dạ vâng....

Cảm ơn bạn nhé. Cảm giác mua 1 tặng 1 nên hỏi cho chắc