Sort:  

Quan tingui un moment t'explico :) Res que no sapiguéssim realment...

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.041
BTC 10731.01
ETH 351.74
USDT 1.00
SBD 0.96