Sort:  

Quan tingui un moment t'explico :) Res que no sapiguéssim realment...

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.037
BTC 10711.29
ETH 355.10
USDT 1.00
SBD 0.96