Sort:  

Quan tingui un moment t'explico :) Res que no sapiguéssim realment...

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11762.27
ETH 402.44
SBD 1.03